Jakar­ta­bor­na val­de gu­ver­nör

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■INDONESIEN. Mil­jon­tals in­vå­na­re i In­do­ne­si­ens hu­vud­stad Jakar­ta gick i går till va­lur­nor­na för att väl­ja ny gu­ver­nör. Va­let för­vän­tas bli myc­ket jämnt mel­lan den sit­tan­de gu­ver­nö­ren Ba­su­ki ”Ahok” Tja­ha­ja Pur­na­ma – sta­dens förs­ta krist­na och et­niskt ki­ne­sis­ke le­da­re – och den fö­re det­ta ut­bild­nings­mi­nis­tern, Ani­es Baswe­dan, som likt 85 pro­cent av Jakar­tas in­vå­na­re är mus­lim.

En­ligt val­lo­kals­un­der­sök­ning­ar vin­ner Baswe­dan, men det of­fi­ci­el­la re­sul­ta­tet vän­tas drö­ja till i maj. (TT)

FOTO: TATAN SYUFLANA/AP

En äld­re kvin­na får hjälp att läg­ga sin röst i en röst­nings­lo­kal i Jakar­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.