Fak­ta: Vägen mot brex­it

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Pro­ces­sen kring Stor­bri­tan­ni­ens ut­trä­de ur EU sat­tes i gång for­mellt 29 mars då lan­det åkal­la­de Lis­sa­bon­för­dra­gets ar­ti­kel 50. EU:S per­ma­nen­te rådsord­fö­ran­de Do­nald Tusk la­de se­dan fram sitt för­slag till grund­lin­jer i hur öv­ri­ga 27 Eu-län­der ska för­hand­la. Tusks för­slag ska se­dan be­ar­be­tas fram till den 29 april då det är tänkt att län­der­nas stats- och re­ge­rings­che­fer ska kun­na enas om sitt för­hand­lings­man­dat. För­hand­ling­ar­na kom­mer för EU:S del att le­das av för­re Eu-kom­mis­sio­nä­ren Michel Bar­ni­er. För­hopp­ning­en är att en upp­gö­rel­se ska va­ra klar till hös­ten 2018, för att se­dan kun­na god­kän­nas av al­la med­lems­län­der un­der den på­föl­jan­de vin­tern och vå­ren. I tis­dags kal­la­de pre­miär­mi­nis­ter May snabbt till press­kon­fe­rens ut­an­för 10 Dow­ning Stre­et och med­de­la­de att hon vil­le se ett ny­val till par­la­men­tet. Hen­nes främs­ta ar­gu­ment var att Stor­bri­tan­ni­en be­hö­ver sta­bi­li­tet in­för Eu-ut­trä­det. Par­la­men­tet rös­ta­de i går ige­nom be­slu­tet, för vil­ket det kräv­des minst två tred­je­dels ma­jo­ri­tet. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.