Sko­lor kan få lot­ta in ele­ver

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■UTBILDNING. Re­ge­ring­ens skol­kom­mis­sion öpp­nar för lott­ning av ele­ver till po­pu­lä­ra sko­lor när den i dag pre­sen­te­rar sitt slut­be­tän­kan­de.

Lott­ning skul­le kun­na an­vän­das i sko­lor där elev­sam­man­sätt­ning­en an­ses va­ra allt­för ho­mo­gen, en­ligt TT:S käl­lor. I dag an­vänds när­hets­prin­ci­pen, allt­så att ele­ver ska ha rätt att gå i en sko­la nä­ra hem­met, sys­kon­för­tur och kö­tid när sko­lor­na gör si­na an­tag­ning­ar.

Kom­mis­sio­nen vill ock­så att skol­va­let blir ob­li­ga­to­riskt för för­äld­rar och ele­ver. Tan­ken är att al­la ele­ver ak­tivt ska väl­ja sko­la, in­te ba­ra de med väl­ut­bil­da­de och välin­for­me­ra­de för­äld­rar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.