Par­ti­er går in­te hem hos unga

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SAMHÄLLE. Ana­lys­fö­re­ta­get Ung­doms­ba­ro­me­tern har frå­gat unga i åld­rar­na 15–24 år om de­ras syn på sam­hälls­frå­gor.

Un­der­sök­ning­en vi­sar att det po­li­tis­ka in­tres­set har ökat de se­nas­te åren. An­de­len som anger att de har stort in­tres­se för politik och sam­hälls­ut­veck­ling lig­ger nu på 42 pro­cent, jäm­fört med 28 pro­cent för 14 år se­dan.

Sam­ti­digt sä­ger näs­tan hälf­ten av de till­frå­ga­de att de in­te tror att po­li­ti­ker­na kan lö­sa de pro­blem som finns i Sve­ri­ge. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.