Mör­da­re dömd ef­ter 38 år

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA. Pedro Her­nan­dez har dömts för att ha kid­nap­pat och mör­dat den sex­å­ri­ge poj­ken Etan Patz i New York för 38 år se­dan. Her­nan­dez döm­des till 25 år till livs­tids fäng­el­se.

Det var 1979 som Etan Patz för­svann då han för förs­ta gång­en fick gå en­sam till sin skol­buss på Man­hat­tan i New York. Fal­let väck­te stor upp­märk­sam­het och poj­ken blev det förs­ta för­svun­na bar­net i USA som ef­ter­lys­tes på mjölk­pa­ket.

Her­nan­dez ad­vo­ka­ter sä­ger att han är oskyl­dig och att han har en låg in­tel­li­gens­ni­vå. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.