Ele­vers hot blir allt gröv­re

Oecd-rap­port: Var sjät­te svensk 15-åring sä­ger sig ha bli­vit mob­bad i sko­lan

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ver­ba­la kränk­ning­ar och hot från ele­vers mun­nar blir allt gröv­re, be­rät­tar ku­ra­torn Me­lis Ce­la­sin på Kir­se­bergs­sko­lan i Mal­mö.

Var sjät­te svensk 15-åring sä­ger sig ha bli­vit mob­bad minst ett par gång­er i må­na­den, vi­sar en Oecd-en­kät.

Kränk­nings­ut­red­ning­ar slu­kar en del av ku­ra­torn Me­lis Ce­lasins ar­bets­tid.

– Al­la som ut­sätts på­ver­kas ne­ga­tivt. Det kan va­ra svårt att or­ka vi­sa sin ful­la ka­pa- ci­tet i sko­lan och sko­lan blir ibland en så otrygg plats att ele­ver­na väl­jer att stan­na hem­ma.

Kränk­ning­ar­na skul­le va­ra full­stän­digt oac­cep­tab­la på ar­bets­plat­ser för vux­na, för­kla­rar Ce­la­sin.

– Vi för­sö­ker verk­li­gen ak­tivt mot­ver­ka så att grän­sen för vad som är okej in­te flyt­tas, för att upp­rätt­hål­la en noll­to­le­rans. Jag tyc­ker att vi är bra på att an­mä­la.

Pi­sa-rap­por­ten som vi­sa­de på ett upp­sving för de svens­ka skol­re­sul­ta­ten kom i de­cem­ber 2016. Nu släp­per OECD yt­ter­li­ga­re en del i rap­por­ten – den­na gång kon­cen­tre­rad på ele­vers väl­be­fin­nan­de.

När det gäl­ler frå­gor om hur pass stor till­hö­rig­het ele­ver­na kän­ner i sko­lan har re­sul­ta­ten för­säm­rats se­dan 2003 i Oecd-län­der­na. Var fem­te elev i Sve­ri­ge kän­ner sig ut­an­för i sko­lan och där­med har för­säm­ring­en i lan­det va­rit stör­re än snit­tet.

– Det är den i de­bat­ten of­ta bort­glöm­da del­för­kla­ring­en till att vi har haft fal­lan­de re­sul­tat i sko­lan: att unga mår säm­re, sä­ger ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­do­lin.

– Det ser vi all­var­ligt på, sä­ger Hu­go Wes­ter, un­der­vis­nings­råd på Skol­ver­ket.

Även mobb­ning tas upp i rap­por­ten. Var sjät­te elev – 17,9 pro­cent – sva­ra­de ja på frågan om de har ut­satts för nå­gon form av mobb­ning ”minst ett par gång­er i må­na­den”. Det­ta är nå­got un­der det re­do­vi­sa­de Oecd-snit­tet (18,7 pro­cent).

Där ver­kar ut­veck­ling­en ha le­gat gans­ka still de se­nas­te de­cen­ni­er­na, en­ligt Hu­go Wes­ter.

– Det be­ror ock­så på hur frå­gor­na är ställ­da och hur be­näg­na ele­ver­na är att sva­ra.

Ele­ver från mind­re be­med­la­de hem, och ele­ver med ut­länds­ka för­äld­rar, kän­ner sig of­ta­re ut­an­för, en­ligt Pi­sa­rap­por­ten.

– Rap­por­ten vi­sar att seg­re­ga­tio­nen ökar. Det ska vi ald­rig ac­cep­te­ra, sä­ger Fri­do­lin.

Fri­do­lin näm­ner för­stärkt elev­häl­sa, fler vux­na i sko­lor­na samt fort­bild­ning till per­so­nal om hur man ska­par tryg­ga skol­mil­jö­er som någ­ra åt­gär­der för att för­sö­ka kom­ma åt pro­ble­met. Men det är stör­re än sko­lan, tyc­ker han.

– För att bry­ta skol­segre­ga­tio­nen be­hövs ock­så jäm­lik­hets­po­li­tik i stort. Som att barn kan få glas­ö­gon oav­sett stor­le­ken på för­äld­rar­nas plån­bok, sä­ger han.

Kir­se­bergs­sko­lan är en av de sko­lor i Mal­mö där Skol­in­spek­tio­nen iden­ti­fi­e­rat så all­var­li­ga bris­ter att det ho­tats med vi­te om det in­te sätts in åt­gär­der för att av­hjälp­ta bris­ter­na, till ex­em­pel in­om om­rå­det för trygg­het och stu­di­e­ro.

– Vi har ett upp­tag­nings­om­rå­de med ele­ver som kom­mer från tuf­fa för­hål­lan­den och of­ta mår då­ligt re­dan när de bör­jar sko­lan. Så­dant på­ver­kar ju kli­ma­tet på sko­lan, vil­ket ju in­te gör si­tu­a­tio­nen bätt­re för de so­cio­e­ko­no­miskt miss­gyn­nan­de ele­ver­na, sä­ger Me­lis Ce­la­sin. John Alex­an­der Sah­lin/tt To­bi­as Ös­ter­berg/tt

Martin Han­berg/tt

FOTO: JOHAN NILS­SON/TT

”På­ver­kas ne­ga­tivt”. Me­lis Ce­la­sin är ku­ra­tor på Kir­se­bergs­sko­lan i Mal­mö. Kränk­nings­ut­red­ning­ar slu­kar hen­nes ar­bets­tid. ”Al­la som ut­sätts på­ver­kas ne­ga­tivt. Det kan va­ra svårt att or­ka vi­sa sin ful­la ka­pa­ci­tet i sko­lan och sko­lan blir ibland en så otrygg plats att ele­ver­na väl­jer att stan­na hem­ma”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.