Allt fler kö­per si­na klä­der över nä­tet

14 pro­cent av al­la kläd- och sko­köp sker på in­ter­net

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

För­ut skul­le man ha en da­tor hem­ma och skaf­fa en upp­kopp­ling. Nu är det te­le­fo­nen och då har du till­gång till han­deln di­rekt.

Kläd­han­deln på nä­tet fort­sät­ter att växa. Allt fler över­ger den fy­sis­ka bu­ti­ken och kö­per si­na jeans i en nät­bu­tik.

Kläd­han­deln på nä­tet väx­te med 8 pro­cent för­ra året och om­sat­te 9,1 mil­jar­der kro­nor. Den di­gi­ta­la kläd­han­deln drar där­med ifrån den fy­sis­ka han­deln. Nät­han­deln ut­gör nu 14 pro­cent av den to­ta­la kläd- och sko­han­deln.

– Al­la som över hu­vud ta­get hand­lar på nä­tet hand­lar klä­der. Det är en av de störs­ta pro­dukt­grup­per­na och ock­så den som har fun­nits med längst tid. Den har verk­li­gen det tyd­li­ga ar­vet i postor­dern, sä­ger Jo­nas Og­vall, vd för bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Svensk di­gi­tal han­del.

Nät­för­sälj­ning­en av klä­der har vux­it kraf­tigt se­dan 2005, som är nå­got av ett star­tår ■■JO­NAS OG­VALL,

för nät­kläd­han­deln. Det var då som kläd­ked­jor som Hen­nes & Mau­ritz, Kapp-ahl och Lin­dex eta­ble­ra­de sig på nä­tet. Se­na­re har renod­la­de ak­tö­rer som Za­lan­do, Nel­ly, Boozt och Bubblerom eta­ble­rat sig.

Kläd­han­deln på nä­tet kän­ner in­te av någ­ra na­tions­grän­ser. Fram­för allt unga hand­lar på ut­länds­ka saj­ter.

– Kon­kur­ren­sen är sten­hård just in­om det seg­men­tet. Det är verk­li­gen där som den in­ter­na­tio­nel­la kon­kur­ren­sen kom­mer in. Tit­tar man på de på sto­ra ut­länds­ka ak­tö­rer­na som finns i Sve­ri­ge, som till ex­em­pel Za­lan­do, så är de in­om klä­der och skor.

– För­ut skul­le man ha en da­tor hem­ma och skaf­fa en upp­kopp­ling. Nu är det te­le­fo­nen och då har du till­gång till han­deln di­rekt, och det tror jag är vik­tig an­led­ning till att e-han­deln to­talt ökar med 16–17 pro­cent, sä­ger Og­vall.

Ett vik­tigt skäl till att fram­för allt unga över­ger den fy­sis­ka bu­ti­ken är att det har bli­vit enkla­re att re­tur­ne­ra va­ror som man in­te är nöjd med, till ex­em­pel om det är fel stor­lek.

– För någ­ra år se­dan för­sök­te hand­lar­na gö­ra det svårt att re­tur­ne­ra, me­dan man i dag gör det lätt att re­tur­ne­ra. En kund som hand­lar myc­ket och re­tur­ne­rar blir en lo­jal kund.

Za­lan­do eta­ble­ra­de sig på den svens­ka mark­na­den 2012 och har därefter vux­it snabbt.

Bo­la­get, med Sten­becks­fä­rens makt­bo­lag Kin­ne­vik som sto­rä­ga­re, räk­nar med att ha gjort ett rö­rel­se­re­sul­tat på 96–288 mil­jo­ner kro­nor un­der årets förs­ta kvar­tal. Det mot­sva­rar en rö­rel­se­mar­gi­nal på 1–3 pro­cent.

Om­sätt­ning­en lyf­te med 22–24 pro­cent till 9,3–9,5 mil­jar­der kro­nor un­der förs­ta kvar­ta­let.

En an­nan snabb­väx­a­re är dans­ka Boozt som startades 2009. Bo­la­get om­sat­te strax över en mil­jard kro­nor 2015 och gjor­de en rö­rel­se­vinst på 5,8 mil­jo­ner kro­nor.

vd för Svensk di­gi­tal han­del.

Pe­ter Chal­lis/tt

FOTO: VILHELM STOKSTAD/TT KÄLLA: ZA­LAN­DO

asd as­dad asd­sa . Kläd­han­deln på nä­tet fort­sät­ter att växa. Allt fler över­ger den fy­sis­ka bu­ti­ken och kö­per si­na jeans i en nät­bu­tik. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.