Si­la­de bort in­sek­ter från bö­nor

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■LIVS­ME­DEL. En av Sve­ri­ges störs­ta im­por­tö­rer av asi­a­tisk mat, Hung Fat Tra­ding Asi­en Livs AB, har syss­lat med om­fat­tan­de mat­fusk, av­slö­jar SVT:S Upp­drag gransk­ning. Bland an­nat har dö­da in­sek­ter si­lats bort från kid­ney­bö­nor, som se­dan pac­kats om i nya för­pack­ning­ar för att kun­na säl­jas vi­da­re, vi­sar vi­de­oklipp som re­dak­tio­nen fått ta del av. Man har ock­så tvät­tat bort da­tum­stämp­lar och sprät­tat bort eti­ket­ter och satt dit nya med fram­flyt­tat ut­gångs­da­tum. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.