Fak­ta: Za­lan­do

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Za­lan­do är Eu­ro­pas le­dan­de bu­tik för mo­de och skor på nä­tet. Bo­la­get grun­da­des 2008 i Ber­lin och har över 10 000 an­ställ­da. Om­sätt­ning­en upp­gick för­ra året till 3,6 mil­jar­der eu­ro, mot­sva­ran­de när­ma­re 35 mil­jar­der kro­nor. Rö­rel­se­vins­ten upp­gick till 207 mil­jo­ner eu­ro, mot­sva­ran­de knappt 2 mil­jar­der kro­nor. Za­lan­do är verk­samt på 15 eu­ro­pe­is­ka mark­na­der, där­ibland Sve­ri­ge. Za­lan­dos nät­bu­ti­ker har över 160 mil­jo­ner be­sök per må­nad. Un­der fjär­de kvar­ta­let 2016 kom mer än 68 pro­cent av tra­fi­ken från mo­bi­la en­he­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.