DET HÄNDE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 50 år se­dan, 1967, av­led 126 per­so­ner då en Bri­stol Bri­tan­nia som flög för schwei­zis­ka Glo­be Air stör­ta­de un­der in­flyg­ning till Ni­co­sia på Cy­pern. En­dast fy­ra av de om­bord­va­ran­de över­lev­de ka­ta­stro­fen. * För 110 år se­dan, 1907, bör­ja­de de förs­ta maj­blom­mor­na (då kal­lad första­maj­blom­ma) säl­jas i Gö­te­borg. Ini­ti­a­tiv­ta­ga­re var Be­da Hall­berg, som sam­ma år grun­da­de Första­maj­blom­mans riks­för­bund för att för­bätt­ra barns vill­kor i Sve­ri­ge. Idén spred sig till USA och fle­ra and­ra län­der och gjor­de Hall­berg till en av då­ti­dens mest kän­da svens­ka kvin­nor, även in­ter­na­tio­nellt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.