Ex-ka­no­tis­ten seg­lar för vinst

SEGLING: SVENS­KAR I AMERICA’S CUP

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - LASSE MANNHEIMER TT

Det är en bit från barn­do­mens seg­lat­ser med för­äld­rar­na i skär­går­den, det Anders Gustafs­son syss­lar med nu för ti­den.

Den 37-åri­ge fö­re det­ta ka­not­världs­mäs­ta­ren är se­dan två år till­ba­ka en del av svens­ka Ar­te­mis be­sätt­ning. De be­fin­ner sig just nu på ögrup­pen Bermu­da i At­lan­ten och för­be­re­der sig för att för­sö­ka ta hem den an­ri­ka seg­lings­täv­ling­en America’s Cup.

– Den seg­ling­en som man har lärt sig med mam­ma och pap­pa, det är som att kö­ra buss för en for­mel 1fö­ra­re. Det går in­te att jäm­fö­ra, sä­ger Anders Gustafs­son och be­skri­ver en dag om­bord på Ar­te­mis ka­ta­ma­ran.

– Det går i kanske 85 kilo­me­ter i tim­men, man fly­ger över vatt­net. Det är som att stå på ett bil­tak i far­ten sam­ti­digt som nå­gon spru­tar med brand­slang på dig, och så ska du springa över den sam­ti­digt som du har en mas­sa gre­jer som du ska gö­ra. Jag har sex fot­knap­par, en pe­dal och så en till knapp som jag tryc­ker på med arm­bå­gen el­ler knä­et. Allt gör man med max­puls i prin­cip, så det är klart att man är ut­an­för sin kom­fort­zon.

ATT HA SIN ar­bets­plats på Bermu­da lå­ter trots allt gans­ka tju­sigt. Men nå­gon lyx­var­dag är det in­te tal om, sä­ger Anders Gustafs­son. Ar­te­mis 100 man star­ka lag job­bar från halv åt­ta på mor­go­nen till sex på kväl­len, sex da­gar i vec­kan.

Och li­vet på bå­ten är in­te ba­ra ut­ma­nan­de fy­siskt ut­an även men­talt. Ett visst mått av räds­la kan rentav va­ra livsvik­tigt.

– Man mås­te ha re­spekt för det man gör, för det kan gå il­la. Om det är en elektro­nisk swit­ch som in­te fun­kar, nå­gon kod som är fel­pro­gram­me­rad el­ler en ti­tan­bult som in­te fun­kar, då kan det ha ödes­dig­ra kon­se­kven­ser. Man näs­tan kän­ner det, att det är 100 per­so­ner som hål­ler i en sam­ti­digt som bå­ten fly­ger fram.

HAN SÖKTE TILL Ar­te­mis en förs­ta gång ef­ter OS 2012, men då var tajm­ning­en in­te den rät­ta. Nå­got år se­na­re pas­sa­de det bätt­re, Gustafs­son fick kom­ma på tes­ter och gjor­de så bra ifrån sig att han se­dan 2015 är en del av tea­met. Så vad kan en gam­mal ka­no­tist bi­dra med?

– Jag har kanske satt en ny stan­dard för hur myc­ket vi trä­nar. De här bå­tar­na är extremt fy­sis­ka och det har ald­rig va­rit tuf­fa­re att seg­la än vad det är nu. Det är där­för jag är här. Det finns många som är bätt­re på att seg­la, men de tog en chans­ning och såg att jag ha­de en stark fy­sisk bit.

Att seg­la på Bermu­da lå­ter gla­mo­röst. San­ning­en är en an­nan, för­säk­rar Anders Gustafs­son, en av fy­ra svens­kar i Ar­te­mis America’s Cup-lag. – Det är som att stå på ett bil­tak i far­ten sam­ti­digt som nå­gon spru­tar med brand­slang på dig, sä­ger ex-ka­no­tis­ten.

AMERICA’S CUP ANORDNADES för förs­ta gång­en 1851. Att ba­ra fy­ra oli­ka län­der (USA, Austra­li­en, Nya Ze­e­land och Schweiz) har vun­nit, sä­ger en del om kon­kur­rens­ni­vån. Ar­te­mis tycks dock va­ra i praktslag. För­ra vec­kan, den and­ra trä­nings­vec­kan, vann be­sätt­ning­en samt­li­ga nio ra­ce.

– He­la ut­ma­ning­en är så otro­ligt tuff vil­ket av­speglas i att ba­ra fy­ra län­der har vun­nit. Sve­ri­ge har för­sökt någ­ra gång­er och vi för­sö­ker igen. Det lig­ger nå­got fint i det svå­ra.

All­va­ret bör­jar om en dryg må­nad, med ut­ma­nar­se­ri­en som star­tar den 26 maj. Hu­vud­täv­ling­en, där ame­ri­kans­ka Orac­le är för­sva­ran­de mäs­ta­re, av­görs se­dan mel­lan den 17 och 27 ju­ni.

Bild: SANDER VAN DER BORCH

BYT­TE TILL SEGELBÅT. Anders Gustafs­son är nu grin­der på svens­ka Ar­te­mis, som ska för­sö­ka ta hem America’s Cup i som­mar. ”Jag kan sak­na att det ba­ra är upp till mig själv. Här är det in­te li­ka di­rekt kopp­lat till mig: om jag är snab­ba­re el­ler star­ka­re så går in­te bå­ten spe­ci­ellt myc­ket for­ta­re.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.