”Lands­la­get” för svårt för FVBK

VOLLEYBOLL: SM-FINAL 2:5

Hallands Nyheter - - Sporten - Mi­kael Martins­son 010-471 52 47 ∙ mi­kael.martins­son@hn.se

FAL­KEN­BERG LINKÖPING

(25–17, 15–25, 20–25, 20–25)

1 3

Unge Johan Gru­veaus kas­ta­des has­tigt in i fi­nal­se­ri­en. Och han per­so­ni­fi­e­rar Fal­ken­bergs VBK 2016/2017. In­te många spe­la­re har fi­nal­ru­tin.

– Jag är 20 år, har pre­cis gått ut gym­na­si­et och ställs mot lands­la­get. Det är coolt men ger myc­ket stör­re press, sa Johan.

FAL­KEN­BERG LIG­GER UN­DER med 0–2 i mat­cher och in­te myc­ket ta­lar för att man kan vän­da. Lin­kö­pings många lands­lags­spe­la­re le­ve­re­ra­de verk­li­gen på ons­dags­kväl­len.

– De är så sto­ra och fick igång si­na ser­var. Me­dan vi ha­de för många dip­par i mat­chen, sa Johan.

DEN UNGE SPELAREN fick mat­cha från start när Je­an Pra­do Sil­va in­te kun­de va­ra med på grund av en fot­ska­da.

– Det är häf­tigt att spe­la final, det trod­de jag in­te när sä­song­en bör­ja­de. Men det är in­te över än. Vi kom­mer att gå för det i Linköping. Men då får vi in­te tap­pa ener­gi som vi gjor­de i dag. Mot Hyl­te var det an­norlun­da, men de bjöd oss ock­så på mer än Linköping gör, sa Johan.

Hit­tills har Fal­ken­berg kla­rat av mot­gång ef­ter mot­gång un­der sä­song­en. Men frågan är om det in­te är slut nu? – Vi kom­mer att fort­sät­ta käm­pa, me­na­de Johan Gru­vaeus.

LINKÖPING BJÖD BA­RA på förs­ta set när Fal­ken­bergs ser­var såg till att Pedro Men­des kun­de kom­ma till i bloc­ket.

Dess­utom spe­la­de Mad­sion Hay­den in­spi­re­rat att sat­te sex po­äng.

I and­ra set fick ame­ri­ka­nen svårt i ser­ve­mot­tag­ning­en.

– Men han spe­la­de upp sig i tred­je och fjär­de set, sa Fvbk-coachen Pa­trick Apa­ri­cio.

Av­gö­ran­de blev det när FVBK

tap­pa­de en 12–8-led­ning i mit­ten av tred­je set.

sin ru­tin där. De har många spe­la­re som va­rit med om det här, det har in­te vi och ju läng­re en så­dan här se­rie går desto vik­ti­ga­re är ru­ti­nen, sa Pa­trick.

Fvbk-coachen fick la­bo­re­ra med en ny upp­ställ­ning – igen.

– Den här ha­de vi ju in­te mot Hyl­te i se­min och in­te i förs­ta fi­na­len. Det är in­te op­ti­malt, men Linköping för­tjä­na­de re­sul­ta­tet.

PA­TRICK APA­RI­CIO VAR in­te nöjd med si­na spe­la­res kon­cent­ra­tion.

– De slö­sa­de onö­dig ener­gi ge­nom att pro­te­ste­ra mot do­ma­re i stäl­let för att spe­la volleyboll. Där tap­pa­de vi myc­ket i slu­tet av tred­je set. Som när Johan Eriksson, som är bäst i Sve­ri­ge, mis­sar tre bol­lar i rad.

Nu mås­te FVBK vin­na tre mat­cher i rad.

– Vi har vi­sat att vi kan vin­na i Linköping.

PROTESTER HJÄLPTE IN­TE. Pedro Men­des för­sö­ker få do­ma­ren att änd­ra sig. Johan Gru­vaeus och Victor Ni­el­sen ser in­te hel­ler så nöj­da ut.

Bild: ROBERT BOMAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.