Iko­nens skö­na re­vansch

Hallands Nyheter - - Sporten - GÖRAN SUNDBERG TT

Ra­tad i Djur­går­den – på väg mot Sm-guld i Brynäs. Ju­u­so Iko­nen, 22, är på väg att för­vand­la fi­asko till suc­cé. – Det skul­le va­ra otro­ligt kul. Jag tror vi har en stor möj­lig­het, så det gäl­ler ba­ra att ta den nu, sä­ger han.

Den snab­be och po­äng­star­ke fin­län­da­ren var en pro­fil­värv­ning när han kom från Kär­pät till Djur­går­den in­för sä­song­en.

Ef­ter ba­ra två mål och fy­ra po­äng på 25 mat­cher gick par­ter­na skil­da vägar i feb­ru­a­ri.

till och ploc­ka­de

DÅ SLOG BRYNÄS in ho­nom.

– Jag fick hö­ra att jag ha­de chan­sen att flyt­ta om det skul­le dy­ka upp nå­got och se­dan hör­de Brynäs av sig och då gick det rätt fort. Jag kom in­te upp i mitt spel i Djur­går­den och jag ha­de nå­gon ska­da som på­ver­ka­de ock­så. Flyt­ten hit blev en nystart, det var kanske nå­got jag be­höv­de, sä­ger han.

Ef­ter en lo­van­de start med sju po­äng på el­va mat­cher i grundse­ri­e­av­slut­ning­en har han lyft än­nu en nivå i slut­spe­let.

Han gjor­de bå­da Brynäs mål i or­di­na­rie match­tid i tis­dags, då Gäv­le­la­get kvit­te­ra­de till 1–1 i mat­cher, och står på fem mål och fem as­sist på 15 slut­spels­mat­cher.

Hans ked­ja med Stan­ley Cup­vin­na­ren (Boston 2011) Daniel Pail­le och Jo­nat­han Gran­ström, Sm-guld med Brynäs 2012, har stått för el­va mål och 21 po­äng i slut­spe­let.

I den and­ra fi­na­len var tri­on glöd­het.

– I den förs­ta mat­chen kom vi in­te rik­tigt upp i nivå, men i går (läs tis­dag) gjor­de vi det rik­tigt bra pre­cis som he­la la­get. Vi ska för­sö­ka fort­sät­ta så. Det är rik­tigt kul att spe­la med Pail­le och Gran­ström, bå­da är rik­tigt bra spe­la­re, star­ka, vin­ner när­kam­per och har bra fart.

IKO­NEN VAR MED och blås­te Sve­ri­ge på gul­det i JVM i Mal­mö 2014. På klubb­lagsni­vå har han ald­rig ta­git nå­gon ti­tel.

– Det var kul att va­ra med i Mal­mö och nu har vi den här chan­sen. Är man i final så är det som natt och dag mel­lan att vin­na och för­lo­ra, sä­ger Iko­nen som gör sin förs­ta sä­song i svensk ishockey men har star­ka blå­gu­la kopp­ling­ar.

Han bod­de tre år i Gö­te­borg som li­ten då pap­pa Ju­ha spe­la­de i Frölun­da och nu finns lil­le­bror­san Jo­ni, 18 år, ock­så i Gö­te­borgs­la­get där han gjor­de tio Shl-mat­cher un­der sä­song­en, men till­hör J20-la­get.

Ju­u­so Iko­nen val­de att av­stå is­trä­ning da­gen ef­ter den and­ra fi­na­len och ba­ra sex Brynässpe­la­re fanns på is. In­te hel­ler Simon Ber­tils­son trä­na­de på is och as­si­ste­ran­de trä­na­ren Tom­my Sjö­din vil­le in­te sä­ga om nyc­kel­bac­ken är ak­tu­ell för spel.

– Det har jag inga kom­men­ta­rer till, sa­de Sjö­din om Ber­tils­son som mis­sat de fy­ra se­nas­te mat­cher på grund av hjärn­skak­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.