Fak­ta: Kri­te­ri­um för att sö­ka

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - Källa: RE­GI­ON HAL­LAND

* Sö­kan­de från Hal­land är över 18 år och bo­en­de i re­gi­o­nen. Doc Out West sö­ker dig som gjort en kort el­ler lång do­ku­men­tär som vi­sats på fes­ti­val, tv el­ler bi­o­graf. Du har en pro­jekt­be­skriv­ning på din näs­ta film och har bör­jat job­ba på den men har in­te bör­jat klip­pa fil­men på all­var. Pro­jekt som kan be­trak­tas som ex­a­mens- el­ler skol­pro­jekt kan in­te an­vän­das i an­sö­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.