Jo­nas Karls­son spe­lar yo­gagu­ru i Black wi­dows

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LINUS BRÄNNSTRÖM/TT

Black wi­dows är till­ba­ka. I den nya sä­song­en gör Jo­nas Karls­son en av rol­ler­na. – Det var spän­nan­de att få spe­la en yo­gagu­ru med många bott­nar, sä­ger han.

I den förs­ta sä­song­en spräng­de Re­bec­ka (Ce­ci­lia Forss), Jo­han­ne (Syn­nø­ve Maco­dy Lund) och Ki­ra (Be­a­te Bil­le) si­na män i luf­ten. Nu är Black wi­dows till­ba­ka med än­nu mer dra­ma­tik.

I den and­ra sä­song­en av tv­se­ri­en gör dess­utom fle­ra nya roll­fi­gu­rer en­tré. Bland an­nat yo­gagu­ryn Loa, som spe­las av Jo­nas Karls­son.

KARLS­SON BE­SKRI­VER rol­len som väl­digt långt ifrån vem han själv är.

– Jag är na­tur­ve­ta­re så allt det and­li­ga lig­ger långt ifrån mig. Men jag har ju kol­lat upp li­te grann in­nan och hört mig för bland mi­na vän­ner som syss­lar mer med sa­ker i den här värl­den, sä­ger Jo­nas Karls­son i en kom­men­tar.

Att spe­la Loa var en ut­ma­ning – bå­de psy­kiskt och fy­siskt.

– He­la bi­ten att kom­ma in li­te mer i den and­li­ga värl­den var en ut­ma­ning. Jag är ju en gu­ru som ska kun­na al­la yo­gaställ­ning­ar. Nu är jag grymt vig, ha­ha.

Rol­len lik­nar ingen­ting som han har gjort ti­di­ga­re.

– Jag för­sö­ker väl­ja så. Det här DEL TVÅ. kän­des som en roll jag in­te har gjort för­ut, sä­ger Jo­nas Karls­son.

BLACK WI­DOWS ÄR en nor­disk sampro­duk­tion och i tv-se­ri­en syns så­väl dans­ka som nors­ka skå­de­spe­la­re. Bland öv­ri­ga svens­ka skå­de­spe­la­re märks Dan Ek­borg och Jo­el Spi­ra.

Den and­ra sä­song­en av Black wi­dows får pre­miär i dag på TV3 och Vi­aplay.

Bild: DAN CASTLEDINE

wi­dows. Ce­ci­lia Forss och Jo­nas Karls­son i den and­ra sä­song­en av Black

Bild: DAN CASTLEDINE

OVAN ROLL. ”Det är otro­ligt spän­nan­de att få chan­sen att spe­la en yo­gagu­ru som är väl­digt långt ifrån vem jag är”, sä­ger Jo­nas Karls­son om rol­len i Black wi­dows.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.