Fak­ta:

I hu­vu­det på Chris­ter Björk­man

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Chris­ter Björk­man blir näs­ta hu­vud­per­son i kon­sert­hu­set Mal­mö Li­ves mu­sikse­rie ”I hu­vu­det på...”. Den 10–12 no­vem­ber ska Björk­man, till­sam­mans med en rad gäs­ter och i säll­skap av Mal­mö Sym­fo­nior­kes­ter, ge ”ex­klu­si­va in­blic­kar i sitt liv och sin kar­riär”. * ”Jag ska ta med be­sö­kar­na på en re­sa som in­ne­fat­tar al­la mi­na in­tres­sen, pas­sio­ner och dröm­mar. Det blir en sa­lig bland­ning av mu­sik, träd­gård, mat och dryck, HBTQ och ut­an­för­skap”, sä­ger Chris­ter Björk­man i ett press­med­de­lan­de. * Björk­man gjor­de kar­riär som ar­tist un­der 1980- och 90-ta­len och har därefter va­rit ar­ti­st­an­sva­rig och pro­du­cent för Me­lo­di­festi­va­len. I dag är han täv­lings­pro­du­cent för Eu­ro­vi­sion Song Contest. * Så här ser upp­läg­get ut för re­spek­ti­ve dag i kon­sert­hu­set: * Fre­dag: ”Smär­ta till hjär­ta – Chris­ter Björk­mans all­de­les eg­na pop­histo­ria”. Mal­mö Sym­fo­nior­kes­ter och fle­ra ar­tis­ter med­ver­kar för­u­tom Björk­man själv. * Lör­dag: ”Chris­ters Mel­lo Ma­ni – en hel­kväll för dig med grav schla­ger­stör­ning”. Pet­ra Me­de är värd och med­ver­kar till­sam­mans med Björk­man och and­ra ar­tis­ter. Ef­teråt blir det ”Klubb Eup­ho­ria”. * Sön­dag: ”1992 – vad hände då?”. Chris­ter Björk­man och Niklas Ströms­tedt har ett sam­tal om li­vet. Björk­man vann Me­lo­di­festi­va­len med lå­ten ”I mor­gon är en an­nan dag” i Mal­mö 1992. Mal­mö­ar­tis­ter och hus­band fram­för po­pu­lä­ra svens­ka lå­tar från året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.