Fak­ta: Välfärdsteknologi

Hallands Nyheter - - Vetenskap -

”Välfärdsteknologi är kun­ska­pen om väl­färds­tek­nik, di­gi­tal tek­nik som kan an­vän­das för att öka del­ak­tig­het, själv­stän­dig­het, ak­ti­vi­tet och trygg­het för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning.” Myn­dig­he­ten för del­ak­tig­het. Ex­em­pel:

* Till­syn på nat­ten via webb­ka­me­ra, i stäl­let för be­sök av hem­tjäns­ten.

* Mo­bi­la trygg­hets­larm med GPS, så att äld­re kan läm­na hem­met och än­då kun­na lar­ma om de fal­ler.

* Mo­bil rönt­gen som trans­por­te­ras ut till pa­ti­en­ter i hem­men.

* Ro­bot­djur här­mar van­li­ga säll­skaps­djur, vil­ket ska ge trygg­het åt per­so­ner med de­mens.

* Kom­mu­ni­ka­tions­ro­bo­tar, ger äld­re möj­lig­het att kom­mu­ni­ce­ra med per­so­nal och an­hö­ri­ga på di­stans.

* Sömn­ro­bot, en mjuk kud­de som ”an­das” som en män­ni­ska och ska hjäl­pa per­so­ner med sömn­svå­rig­he­ter.

SÖMN­RO­BOT. Pil­low bag för­änd­ras ljud­mäs­sigt när man rör el­ler kra­mar den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.