Svt-pro­fi­ler­na: Vi vill rädda liv

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Var­je år tar mel­lan 1 500 och 1 600 per­so­ner si­na liv i Sve­ri­ge, och bland unga män­ni­skor ökar själv­mords­för­sö­ken.

Själv­mord smit­tar sa­des det of­ta förr, vil­ket ock­så är en av an­led­ning­ar­na till att just den döds­or­sa­ken av tra­di­tion för­tigs i me­di­er­na och till att SVT:S förs­ta do­ku­men­tär­se­rie, ”30 liv i vec­kan”, om själv­mord kom­mer först nu.

– Det är fler som dör av själv­mord än som dör i tra­fi­ken el­ler av vålds­brott och än­då pra­tar vi in­te om det, sä­ger An­ne Lund­berg mest känd som pro­gram­le­da­re för ”An­tikrun­dan”.

An­ne Lund­bergs far­far och pap­pa tog li­vet av sig. Ge­nom pro­gram­se­ri­en för­sö­ker hon kom­ma för­bi den ils­ka som hon se­dan dess har rik­tat mot sin pap­pa.

Eri­ka Jo­sefs­son

Foto: Jan­ne Da­ni­els­son/svt

Pro­gram­le­dar­na An­ne Lund­berg och So­fia He­lin vill bry­ta ner stig­mat kring själv­mord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.