Myc­ket okun­skap om kor

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”In­te kul för kor­na med släpp om vå­ren” (15/4).

DJUR. Det känns som om Ol­le lik­väl som många and­ra som brer ut sig om hur hemskt det är för vå­ra mjölk­kor i Sve­ri­ge in­te ver­kar va­ra nå­got som helst för­ank­rad i verk­lig­he­ten. Han är in­te en­sam om det­ta då fler och fler hop­par på den­na nya re­li­gi­on som tyd­li­gen har in­rikt­ning­en av att al­la djur li­der och där­med ska de in­te fin­nas.

I MIN VÄRLD är det­ta ett väl­digt pri­mi­tivt tän­kan­de då jag efter 40 års dag­lig sam­va­ro med des­sa un­der­ba­ra djur nog vet mer om de­ras liv och ”li­dan­de” än des­sa ”nya” ex­per­ter som ver­kar på sin höjd ha sett dju­ren på bild.

Ef­tersom kun­skap sak­nas finns tron att kon vill lik­na män­ni­skan och där­med har ett tän­kan­de om ett fri­hets­be­hov, vil­ket fak­tiskt in­te ex­i­ste­rar. Det kon vill ha är trygg­het. Kon vill även ha mat, vat­ten, och är ett myc­ket so­ci­alt flock­djur och på det vi­set in­går även de män­ni­skor­na som går hos dem he­la da­gar­na i den floc­ken. De vill ha trygg­het och fas­ta ru­ti­ner och helst si­na eg­na plat­ser och fram­förallt trygg­he­ten i det eg­na stal­let där de får al­la si­na be­hov till­freds­ställ­da.

DÅ ÄVEN MJÖLKNING lik­väl inse­mi­ne­ring ses som ett över­grepp på kon så vi­sar det klart och tyd­ligt att man in­te på nå­got sätt har va­rit i när­kon­takt med kor. Jag skul­le gär­na vil­ja ha en förklaring av er som tycks va­ra så in­sat­ta i kor­nas käns­lor om be­tes­s­läpp, var­för de efter ett par tim­mar står vid la­gårds­dör­ren och vill kom­ma in? Var­för vill en del kor över­hu­vud­ta­get in­te gå ut?

Jag har även många gång­er läst tyd­li­ga hån om att ing­en fil­mar när dju­ren stal­las in på hös­ten, även där vi­sas stor okun­skap då dju­ren mer än gär­na häm­tas från regn och rusk på be­te­na och hem till re­gel­bun­den ford­ring och torr ligg­plats att so­va på.

Ic­ke att för­glöm­ma har vi ett väl­digt starkt djur­skydd i Sve­ri­ge och en stark livs­me­del­sä­ker­het mot vad många and­ra län­der har och är det då rätt att av­veck­la den svens­ka pro­duk­tio­nen till för­mån för den ut­länds­ka?

Kerstin Her­berts­son

Bild: JO­HAN NILS­SON/TT

KOSLÄPP. Efter 40 års dag­lig sam­va­ro med des­sa un­der­ba­ra djur vet jag nog mer om de­ras liv och ”li­dan­de” än des­sa ”nya” ex­per­ter som ver­kar på sin höjd sett dju­ren på bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.