Sol­si­dan kan få ener­gipris

Hallands Nyheter - - Varberg - SIMON CARLSSON 010-471 53 27 simon.carlsson@hn.se

Sol­si­dans sol­park ut­an­för Var­berg är no­mi­ne­rad till So­le­ner­gipri­set 2017. Bland mot­stån­det finns bland an­nat Vä­la köp­cent­rum och Ör­jan­hal­len i Halm­stad.

So­le­ner­gipri­set delas i år ut för fjor­ton­de gång­en av bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen svensk so­le­ner­gi.

– Pre­cis som ti­di­ga­re år fick vi in ti­o­ta­let kva­li­fi­ce­ra­de no­mi­ne­ring­ar så det är ing­en en­kel upp­gift för ju­ryn att väl­ja ut pris­ta­gar­na, sä­ger Jan-olof Da­len­bäck, sekre­te­ra­re i Svensk so­le­ner­gi i ett press­med­de­lan­de.

BLAND DE EL­VA no­mi­ne­ra­de finns Var­berg Ener­gis sol­cell­spark Sol­si­dan. Par­ken in­vig­des i hös­tas men sat­tes i drift redan i slu­tet av ju­ni för­ra året. Den står redan för två pro­cent av Sve­ri­ges to­ta­la mängd so­le­ner­gi.

Sol­si­dan täv­lar mot tio and­ra no­mi­ne­ra­de, dels fle­ra and­ra renod­la­de sol­cells­an­lägg­ning­ar och dels and­ra verk­sam­he­ter som an­vän­der sig av so­le­ner­gi. I den se­na­re hit­tas bå­de Vä­la köp­cent­rum ut­an­för Helsing­borg och id­rotts­an­lägg­ning­en Ör­jan­hal­len i Halm­stad.

Pri­set delas ut på svensk so­le­ner­gis års­mö­te på tis­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.