Tre frå­gor till Niklas Strandberg

Hallands Nyheter - - Varberg - VIKTOR ANDERSSON

...som är med och ar­ran­ge­rar ju­do­täv­ling­en ”Ha­ji­me” för barn- och ung­do­mar i Var­berg på lör­dag.

* Var­för ska man kom­ma och tit­ta på ju­do­täv­ling­en? – Vi vill en­ga­ge­ra vå­ra barn och ung­do­mar som får täv­la på hem­ma­plan. Vi kän­ner att vi är på fram­fart och vill att det här ska bli vår grej. ”Ha­ji­me” be­ty­der ju bör­ja, och vi star­ta­de den här täv­ling­en för­ra året och tyc­ker därför det or­det pas­sar bra. För­äld­rar­na får för­må­nen att hjäl­pa till i sek­re­ta­ri­a­tet och café­et och får på så sätt mer in­syn i ju­dospor­ten.vi kom­mer ock­så bju­da in en sal­sa­kil­le som kom­mer att hål­la i upp­värm­ning­en, vil­ket blir en fan­tas­tisk upp­le­vel­se.

* Vad är gre­jen med ju­do? – Nu är ju jag par­tisk men det är en id­rott där du trä­nar he­la krop­pen, bå­de ko­or­di­na­tion och kon­di­tion. Sen är den an­norlun­da, det är en in­di­vi­du­ell sport men än­då i lag. Det är en re­spekt­full id­rott, va­re sig du vin­ner el­ler för­lo­rar ska du bu­ga in­för din mot­stån­da­re. Det är en sport som ge­nom­sy­ras av god stäm­ning.

* Vad ser du mest fram emot? – Att ar­range­mang­et blir så lyc­kat som möj­ligt. Att de som kom­mer blir väl om­hän­der­tag­na, att det är en bra stäm­ning och att man får en bra upp­le­vel­se av Var­bergs ju­do­klubb. Så att vi ef­teråt kan kän­na ”det här gjor­de vi bra”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.