Kom­munk­ri­tik mot ny

HAL­LAND SÅ­GAR RE­GE­RING­EN: MATSVINN ÄR VIK­TI­GA­RE ÄN EKO

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Nya mål från re­ge­ring­en ska öka an­de­len eko­lo­gisk mat in­om det of­fent­li­ga. Men må­len är för tuf­fa, an­ser kom­mu­ner­na som tyc­ker and­ra frå­gor är mer an­ge­läg­na.

”Of­tast mä­ter vi pro­cent i kro­nor och in­te i ki­lo, vil­ket är synd. Eko­lo­gisk mat är of­ta dy­ra­re och det blir därför mind­re eko­lo­gisk mat för peng­ar­na”

AG­NE­TA ELOFSSON

Sto­ra för­änd­ring­ar vän­tar för kom­mu­ner­na när re­ge­ring­en nu sät­ter mål för fram­ti­dens mål­ti­der.

År 2030 vill re­ge­ring­en att he­la 60 pro­cent av mat­bud­ge­ten i of­fent­lig sek­tor ska spen­de­ras på eko­lo­gis­ka livs­me­del.

RE­GE­RING­ENS TI­DI­GA­RE MÅL, om 25 pro­cent eko­lo­gis­ka livs­me­del, upp­hör­de 2010. Se­dan dess har lan­dets kom­mu­ner in­te haft nå­got nytt mål att för­hål­la sig till.

Ag­ne­ta Elofsson, kost­chef i Fal­ken­bergs kom­mun, tyc­ker att de nya må­len är orim­li­ga:

– Det är all­de­les för högt. Det finns an­nat som är vik­tigt med håll­bar­het som till ex­em­pel när­pro­du­ce­rat och matsvinn. Man bör tän­ka mer på hel­he­ten och in­te ba­ra på att det ska va­ra eko­lo­giskt.

UN­DER DE SE­NAS­TE fem åren har Fal­ken­bergs kom­mun ökat sin eko­lo­gis­ka mat­kon­sum­tion, från 15 till 28 pro­cent. Kom­mu­nens eg­na mål är att nå 35 pro­cent år 2020.

SVÅ­RIG­HE­TER MED ATT få tag på eko­lo­gis­ka pro­duk­ter märks redan. Eko­lo­giskt griskött och nöt­kött är redan i dag ex­em­pel på brist­va­ror.

– Vi be­hö­ver mer eko­lo­gis­ka livs­me­del att kö­pa in och rim­li­ga pri­ser på pro­duk­ter­na. Mark­na­den har in­te hun­nit hänga med i vår ef­ter­frå­gan, be­rät­tar Ag­ne­ta Elofsson.

Var­berg har en hög­re an­del eko­lo­gisk kost­chef mat i den of­fent­li­ga sek­torn. I dag är 35 pro­cent av livs­me­dels­kon­sum­tio­nen eko­lo­gisk i kom­mu­nen. Men pre­cis som i grann­sta­den har Var­berg märks redan pro­blem med till­gång­en.

– Ef­ter­frå­gan är helt en­kelt stör­re än det som finns att till­gå. Så att nå 60 pro­cent kan bli tufft, sä­ger Sofia Ån­hed, verk­sam­hets­ut­veck­la­re på kost och städ i Var­berg.

HUR MAN MÄ­TER an­de­len eko­lo­gisk mat är yt­ter­li­ga­re ett pro­blem som gör jäm­fö­rel­ser­na ske­va. I dag skil­jer sig mät­me­to­der­na i bland mellan fle­ra kom­mu­ner. De fles­ta räk­nar i en­he­ten ”an­del av bud­get” men vis­sa re­do­vi­sar i vikt, allt­så an­de­len eko­lo­gis­ka livs­me­del i ki­lo räk­nat. Det nya na­tio­nel­la må­let är satt i kro­nor.

MÄTPROBLEM. Ska an­de­len eko­lo­gis­ka livs­me­del mä­tas i ki­lo el­ler kro­nor? Det är en av frå­gor­na när kom­mu­ner­na nu ställs in­för nya, na­tio­nel­la mål kring eko­lo­gis­ka livs­me­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.