20-åring­en åta­las för mor­det på Al­bin

Hallands Nyheter - - Nyheter - JAN STOHR 010-471 51 47 jas@hn.se

I tre år har 20-åring­en, hans flick­vän och hans sys­ter bu­rit på hem­lig­he­ten. Till sist blev tryc­ket för högt. I ja­nu­a­ri fick po­li­sen re­da på hur allt låg till. Men först ne­ka­de 20-åring­en.

20-åring­en och Al­bin blev osams. De träf­fa­des ti­di­ga­re un­der kväl­len och var på väg ge­nom Fren­narps­sko­gen nat­ten till den 10 maj 2014 när 20-åring­en an­grep Al­bin. De stod varand­ra nä­ra och han för­sö­ker i ef­ter­hand för­kla­ra det våld­sam­ma över­fal­let med att det in­te var me­ning att det skul­le gå så långt.

20-åring­en tyc­ker i stäl­let att hän­del­sen ska ru­bri­ce­ras som grovt vål­lan­de till an­nans död och grov miss­han­del.

MEN ÅKLAGARENS VAL att ru­bri­ce­ra an­grep­pet på Al­bin Ei­nar­sen som mord pe­kar på att 20-åring­en i strikt ju­ri­disk me­ning ha­de fle­ra till­fäl­len till att be­sin­na sig, att in­te gå så långt när ils­kan flam­ma­de upp.

– Han kun­de ju ock­så ha sla­git larm ef­teråt, sä­ger kri­mi­nal­in­spek­tör Lars-gun­nar Per­ling­er, ställ­fö­re­trä­dan­de chef för po­li­sens en­het för grova brott i Hal­land.

Han höll själv det förs­ta för­hö­ret med 20-åring­en, da­gen efter att po­li­sen hit­tat Al­bins kropp. Det var sön­dag och den då 17-åri­ge pojken häv­da­de att han och Al­bin skil­des åt vid Folk­par­ken. Att han in­te ha­de en aning om vad som hänt med kam­ra­ten.

– Han har fun­nits med he­la ti­den. In­te som mis­s­tänkt, men som en av­gö­ran­de per­son. Vad vi viss­te var han ju den sis­te som såg Al­bin i li­vet, fort­sät­ter Lars-gun­nar Per­ling­er och för­kla­rar:

– Vi har in­te lyc­kats be­slå ho­nom med lögn. Han val­la­des till och med i om­rå­det.

UTOMSTÅENDE OCH ÄVEN utre­dar­na själ­va har för­stått att 20-åring­en va­rit vik­tig. När ut­red­nings­ar­be­tet fick kri­tik för att po­li­sen in­te lyc­ka­des lö­sa mor­det snabbt nog var det just 20-åring­en som ut­red­ning­en skul­le fo­ku­se­ra på, an­såg kri­ti­ker­na.

– Ut­an de upp­gif­ter vi fick in, som led­de till att vi häm­tan­de in ho­nom för för­hör igen, ha­de vi in­te va­rit där vi är i dag, kon­sta­te­rar Lars-gun­nar Per­ling­er.

Mo­ti­vet som kom­mer fram i ut­red­ning­en är att 20-åring­en var arg på Al­bin, de ha­de en gam­mal kon­flikt som blos­sat upp. De ha­de pra­tat om sa­ken ti­di­ga­re, nu kom äm­net upp igen och led­de till att 20-åring­en över­föll Al­bin Ei­nar­sen.

Åkla­ga­re Gi­se­la Sjö­vall be­skri­ver i åta­let mot 20-åring­en att han ut­sat­te Al­bin Ei­nar­sen för kraf­tigt trub­bigt våld ge­nom knyt­nävsslag i an­sik­tet, att han tog stryp­tag runt hans hals och slog mot hu­vu­det och över­krop­pen el­ler att han ban­ka­de ho­nom mot ett trub­bigt un­der­lag och se­dan la­de Al­bin Ei­nar­sen i en bäck och läm­na­de ho­nom lig­gan­de i vatt­net.

Åkla­ga­ren sam­man­fat­tar hän­del­se­för­lop­pet med att 20-åring­en upp­såt­li­gen till­fo­ga­de Al­bin Ei­nar­sen de död­li­ga ska­dor­na och att han ge­nom sitt hand­lan­de vi­sat den sär­skil­da och syn­ner­li­ga hän­syns­lös­het som krävs för att gär­ning­en ska kun­na be­trak­tas som mord.

ÅTA­LET ANG­ER TYD­LIGT att Al­bin Ei­nar­sen av­led till följd av vål­det och de ska­dor och slut­li­gen de åt­gär­der som 20-åring­en ut­satt ho­nom för.

20-åring­ens er­kän­nan­de har kom­mit små, små bi­tar i ta­get. När han häm­ta­des in i ja­nu­a­ri höll han först fast vid sin ur­sprung­li­ga histo­ria, att han och Al­bin skil­des åt vid Folk­par­ken. Efter hand, bland an­nat vid tre vall­ning­ar i skogs­om­rå­det in­till bäc­ken där Al­bin Ei­nar­sen hit­ta­des, har allt fler de­tal­jer kom­mit fram om hur det dö­dan­de an­grep­pet gick till.

– Han har be­rät­tat mer och mer för var­je för­hör. Jag tyc­ker att man kan skön­ja en viss lätt­nad över att han har fått be­rät­ta, att san­ning­en har kom­mit fram. Och det är en stor lätt­nad för al­la in­blan­da­de, bå­de i off­rets fa­milj och de som är nä­ra den åta­la­de, sä­ger Lars-gun­nar Per­ling­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.