A eko­mål

Hur ska det mä­tas – i vikt el­ler i kro­nor?

Hallands Nyheter - - Nyheter - VIKTORIA ANDERSSON viktoria.andersson@hn.se PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

– Of­tast mä­ter vi pro­cent i kro­nor och in­te i ki­lo, vil­ket är synd. Eko­lo­gisk mat är of­ta dy­ra­re och det blir därför mind­re eko­lo­gisk mat för peng­ar­na, sä­ger Ag­ne­ta Elofsson.

TYD­LIG­HET KRING SÄT­TET att mä­ta på samt en ökad till­gång på eko­lo­gis­ka livs­me­del är vad som krävs, en­ligt kost­ut­veck­lar­na för att kom­mu­ner­na ska kun­na nå upp till må­len år 2030.

– Eko­lo­gis­ka in­köp krä­ver en eko­lo­gisk in­köps­för­änd­ring. Det gäl­ler att po­li­ti­ker­na ser till hel­he­ten och ger bra för­ut­sätt­ning­ar till svens­ka jord­bruk att pro­du­ce­ra sto­ra vo­ly­mer, för­kla­rar Sofia Ån­hed.

Bild: RON­NY B NILS­SON/PON­TUS LUNDAHL/FRED­RIK PERS­SON/JO­HAN BÄVMAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.