Mis­s­tänkt man be­gärs häk­tad

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

Man­nen som miss­tänks för grov mord­brand i sam­band med tis­da­gens stor­brand i Fal­ken­berg har be­gärts häk­tad.

Un­der torsdagsförmiddagen skic­ka­de åkla­ga­re Sofia Co­rin in en häkt­nings­fram­stäl­lan till Var­bergs tings­rätt.

DEN MISS­TÄNK­TE MAN­NEN greps i nä­ra an­slut­ning till storbranden i hamn­om­rå­det redan strax efter mid­natt un­der nat­ten till tis­dag och an­hölls se­na­re sam­ma dag.

Åkla­ga­ren har nu be­gärt man­nen, som är i 30-års­ål­dern, häk­tad på san­no­li­ka skäl mis­s­tänkt för grov mord­brand. Han har en yr­kes­mäs­sig kopp­ling till lo­ka­len som brann.

MAN­NEN ÄR SÅ vitt känt in­te ti­di­ga­re straf­fad för brott.

En­ligt häkt­nings­fram­stäl­lan vill åkla­ga­ren även åläg­ga man­nen med re­strik­tio­ner, bland an­nat för att man­nen in­te ska un­dan­rö­ja be­vis el­ler på an­nat sätt för­svå­ra ut­red­ning­en.

Häkt­nings­för­hand­ling­en kom­mer att hål­las på för­mid­da­gen i dag.

MAN­NENS FÖR­SVA­RA­RE HAR ti­di­ga­re be­rät­tat att han har tol­kat sin kli­ents be­rät­tel­se som en olycks­hän­del­se.

Är du be­svi­ken över att åkla­ga­ren fort­fa­ran­de ru­bri­ce­rar det som grov mord­brand?

– Nej, be­svi­ken kan jag in­te va­ra. Åkla­ga­ren har ju en upp­fatt­ning om hur det­ta har gått till. Vi har oli­ka upp­fatt­ning­ar, sä­ger ad­vo­kat An­ders Eric­son.

An­ser du att det rör sig om ett oakt­sam­hets­brott?

– Jag vill in­te sä­ga nå­got om det in­nan jag har pra­tat mer med min kli­ent, sä­ger ad­vo­ka­ten.

Bild: OLA FOLKESSON

SOFIA CO­RIN, ÅKLA­GA­RE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.