Känd de­bat­tör till Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PÄR LIN­DQVIST 010-471 54 39 par.lin­dqvist@hn.se MALIN STRANDBERG 010-471 50 25 malin.strandberg@hn.se

De­bat­tö­ren och för­fat­ta­ren Da­ni­el Su­ho­nen blir hu­vud­num­ret när So­ci­al­de­mo­kra­ter­na fi­rar 1 maj.

Upp­läg­get in­för 1 maj i Fal­ken­berg är nu klart. För­ra året var op­po­si­tions­rå­det Per Svensson (S) hu­vud­ta­la­re. Men i år kli­ver en Stock­hol­ma­re upp i ta­lar­sto­len.

DET HAND­LAR OM Da­ni­el Su­ho­nen, 38 år. En väl­känd pro­fil som med­ver­kat i många oli­ka sam­man­hang som de­bat­tör.

Han har ock­så gett ut fle­ra böc­ker, bland an­nat skrev han boken ”Par­ti­le­da­ren som klev in i ky­lan” om Hå­kan Ju­holt.

Se­dan 2013 är han chef för tan­kes­med­jan Ka­ta­lys.

– Jät­te­kul att han kom­mer hit, vi för­vän­tar oss ett jät­te­bra tal, sä­ger Per Svensson. Var­för ska han ta­la i just Fal­ken­berg?

– Han är i Hal­land 1 maj så det pas­sa­de bra. Han är en känd och oer­hört duk­tig ta­la­re. Ett in­tres­sant namn som kan ge nya per­spek­tiv om lä­get i vårt land, sä­ger Per Svensson.

För­u­tom Da­ni­el Su­ho­nen kom­mer Mar­cel­le Far­jal­lah, ord­fö­ran­de i Ar­be­ta­re­kom­mu­nen i Fal­ken­berg, och Pa­trik Nils­son, Fal­ken­bergs Lo-ord­fö­ran­de, ta­la in­för Fal­ken­ber­gar­na.

Även nå­gon från SSU Fal­ken­berg kom­mer hål­la tal, men det är i dags­lä­get oklart vem.

SOM VAN­LIGT ÄR det sam­ling kloc­kan 13 på Råd­hustor­get där det kom­mer fin­nas hopp­borg till bar­nen och gra­tis popcorn.

– Vi vill få det till en fa­mil­je­fest, sä­ger Per Svensson.

Kloc­kan 13.30 är det dags för av­marsch där So­ci­al­de­mo­kra­ter­na går en run­da in­nan det är dags för ta­len.

Kloc­kan 11 in­le­der Väns­ter­par­ti­et sitt första­maj­pro­gram på Rör­becks­plat­sen. Hu­vud­ta­la­re blir Ba­bak Khosra­vi från Gö­te­borg som sit­ter i sty­rel­sen i Väns­ter­par­ti­et.

– Vi har för­sökt dri­va på om sex­tim­mars ar­bets­dag och han ska ta­la en del om det. Det är nå­got vi tyc­ker är vik­tigt, sä­ger Åke Andersson, ord­fö­ran­de i Väns­ter­par­ti­et i Fal­ken­berg.

Dess­utom kom­mer Ca­mil­la Till­jan­der från re­gi­o­nen, full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter­na Mi­kael Hall­berg och Per Sjö­vall samt Sti­na Hall­berg, er­sät­ta­re i kom­mun­sty­rel­sen, ock­så ta­la.

För un­der­håll­ning­en står mu­si­ker­na Erik Bengtsson och Hampus Od­löw. frisk för att av­li­vas.

En­ligt 43-åring­en ha­de han bli­vit kon­tak­tad av en man som ha­de sett en väl­digt då­ligt älg. Jä­ga­ren vil­le hjäl­pa till och sköt äl­gen. Han har be­rät­tat i för­hör att han trod­de att po­lis och mar­kä­ga­ren redan var kon­tak­tad. Så var dock in­te fal­let.

En­ligt tingsrätten i Var­berg är det be­vi­sat att man­nen ha­de fällt dju­ret vid en tid­punkt då det in­te var jakt­sä­song och på en an­nan per­sons mark. Han var hel­ler in­te god­känd som ef­ter­söksjä­ga­re av po­li­sen. Man­nen döms till dags­bö­ter på 13 600 kro­nor.

Bild: VILHELM STOKSTAD/TT

TILL FAL­KEN­BERG. Da­ni­el Su­ho­nen ta­lar på förs­ta maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.