Fak­ta: Po­li­sens löf­ten till kom­mu­nin­vå­nar­na

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Så kal­la­de med­bor­gar­löf­ten är en del av po­li­sens nya styr­mo­dell. * Till grund för löf­te­na lig­ger en rad med­bor­gar­di­a­lo­ger som ge­nom­för­des un­der 2016. Då kom det fram att många med­bor­ga­re upp­le­ver tra­fi­ken i cen­tra­la Fal­ken­berg som otrygg. Sär­skilt cy­klis­ter på trot­to­a­rer­na är ett orosmoln för in­vå­nar­na. Drog­miss­bru­ket bland unga är ett an­nat. Bland med­bor­gar­löf­te­na finns även kon­kre­ta in­sat­ser för att öka triv­sel och trygg­het i bo­stads­om­rå­det Slo­a­lyc­kan. Överst på lis­tan över löf­ten ham­nar punk­ten om kvin­nors trygg­het. * Mot slu­tet av 2017 ska ar­be­tet med löf­te­na ut­vär­de­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.