”Allt är möj­ligt – dim­man är to­tal”

Historiskt ovisst in­för sön­da­gens frans­ka pre­si­dent­val

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Oviss­he­ten är när­mast to­tal in­för den förs­ta valom­gång­en i Frank­ri­kes pre­si­dent­val.

Den historiska jämn­he­ten i opi­ni­o­nen gör att till och med den hårt an­sat­ta hö­gern an­das ny mor­gon­luft.

– Vi kom­mer att vin­na! Fil­lon blir pre­si­dent! skan­de­rar flagg­vif­tan­de an­häng­a­re i mäss­hal­len i Lil­le i nor­ra Frank­ri­ke.

Fram­me på scen be­sva­ras op­ti­mis­men av de­ras favorit, de kon­ser­va­ti­va Re­pu­bli­ka­ner­nas pre­si­dent­kan­di­dat Franço­is Fil­lon.

–Det här är ett av mi­na sista val­mö­ten – fö­re den and­ra om­gång­en. Jag räk­nar med er! Till­sam­mans ska vi skri­va histo­ria, lo­var Fil­lon.

Den för­re pre­miär­mi­nis­tern (un­der Ni­co­las Sar­kozys tid som pre­si­dent 2007–12) har haft en minst sagt stor­mig val­kam­panj. Han var storfa­vo­rit i vint­ras, men tyck­tes se­dan ha­ve­re­ra to­talt efter rap­por­ter­na om att hans hust­ru av­lö­nats re­jält som par­la­mentsas­si­stent, trots att hon främst äg­na­de sig åt att ta hand om pa­rets slott och fa­milj.

Men ef­tersom mot­stån­dar­na in­te lyc­kats ryc­ka ifrån i opi­ni­ons­mät­ning­ar­na så har Fil­lon fort­fa­ran­de chan­sen.

– Jag är över­ty­gad om att han tar sig till and­ra om­gång­en. Han kom­mer att ge Frank­ri­ke en fram­tid igen, sä­ger ung­doms­ak­ti­vis­ten Pi­er­re An­to­i­ne i mäss­hal­len.

In­för kam­panj­spur­ten är opi­ni­ons­lä­get historiskt ovisst. Fy­ra kan­di­da­ter lig­ger in­om någ­ra få pro­cen­ten­he­ter.

– Allt är fort­fa­ran­de möj­ligt. Dim­man är to­tal, kon­sta­te­rar opi­ni­ons­ex­per­ten Fré­déric Da­bi vid ett mö­te med nor­dis­ka jour­na­lis­ter på svens­ka am­bas­sa­den i Pa­ris.

Ut­ö­ver Fil­lon står kam­pen mellan Na­tio­nel­la fron­tens Ma­ri­ne Le Pen, väns­terns Je­an-luc Mé­lenchon och den li­be­ra­le för­re eko­no­mi­mi­nis­tern Em­ma­nu­el Macron.

In­te ens Le Pen kan va­ra sä­ker på en plats i den av­gö­ran­de valom­gång­en, trots att det setts som mer el­ler mind­re gi­vet i fle­ra år.

– Hon har tap­pat näs­tan fem pro­cen­ten­he­ter se­dan i mars. Hon har in­te ta­git någ­ra ris­ker och in­te stått i cent­rum för de­bat­ten, på­pe­kar Da­bi, som är en av che­fer­na på opi­ni­ons­in­sti­tu­tet Ifop.

Än mer oklart är lä­get kring Macron. 39-åring­ens väl­ja­re till­hör de mest osäk­ra i opi­ni­ons­mät­ning­ar­na i frå­gan om de har be­stämt sig el­ler in­te. Ing­en vet hel­ler hur bra hans ny­star­ta­de po­li­tis­ka rö­rel­se kom­mer att va­ra när det gäl­ler att få folk att verk­li­gen rös­ta.

Kam­panj­ar­be­tar­na på ga­tan är dock en­tu­si­as­tis­ka.

–Han är en ny kraft. Han be­hand­lar kvin­nor på rätt sätt. Han sä­ger vad han vill gö­ra och han är är­lig med vad han in­te kan. Och ibland sä­ger han ”jag vet in­te” – och det upp­skat­tar jag fak­tiskt, sä­ger flyg­blads­ut­de­la­ren Ca­ro­li­ne Lis­franc på Rue de Ren­nes i cen­tra­la Pa­ris.

Wik­tor Num­me­lin/tt

FO­TO: WIK­TOR NUM­ME­LIN/TT

En­tu­si­as­tis­ka an­häng­a­re till hö­ger­kan­di­da­ten Franço­is Fil­lon på kam­panjmö­tet i Lil­le. Fil­lon har stått i cent­rum för val­kam­pan­jen hit­tills – men mest av helt fel or­sa­ker, se­dan hans hust­rus höga as­si­stent­lön väckt ils­ka bland väl­jar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.