Fak­ta: Topp­kan­di­da­ter­na in­för sön­da­gens pre­si­dent­val i Frank­ri­ke

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MA­RI­NE LE PEN, 48. Le­der in­vand­rings- och Eu-fi­ent­li­ga Na­tio­nel­la fron­ten se­dan 2011. Har för­sökt to­na ned par­ti­ets främ­lings­fi­ent­lig­het efter att ha ta­git över från sin pap­pa Je­an-marie, som hon dess­utom kas­tat ut ur par­ti­et. Vill folk­om­rös­ta om EU och eu­ron och läm­na Scheng­ensam­ar­be­tet. ■■EM­MA­NU­EL MACRON, 39. Ti­di­ga­re eko­no­mi­mi­nis­ter i So­ci­a­list­par­ti­ets re­ge­ring, men kan­di­de­rar för en ny­star­tad och obe­ro­en­de mit­ten­väns­ter­rö­rel­se, döpt till På marsch. Mest Eu-vän­lig bland kan­di­da­ter­na, men vill se kraf­ti­ga re­for­mer i eu­ro­sam­ar­be­tet. ■■FRANÇO­IS FIL­LON, 63. Pre­miär­mi­nis­ter un­der Sar­kozys tid som pre­si­dent och kan­di­de­rar för kon­ser­va­ti­va Re­pu­bli­ka­ner­na. Vill för­enk­la för fö­re­ta­gar­na och skär­pa asyl­po­li­ti­ken. Har tärts hårt av an­kla­gel­ser om att ha gett sin hust­ru hög lön som as­si­stent ut­an att hon egent­li­gen job­bat. ■■JE­AN-LUC MÉ­LENCHON, 65. Länge en­ga­ge­rad i So­ci­a­list­par­ti­et, bland an­nat som bi­trä­dan­de ut­bild­nings­mi­nis­ter 2000–02. År 2008 grun­da­de han i stäl­let Väns­ter­par­ti­et (PG), som han nu re­pre­sen­te­rar i Eu-par­la­men­tet. Vill läm­na Na­to, ha en ny för­fatt­ning och om­för­hand­la Eu-för­dra­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.