För­e­ning tving­as åter­be­ta­la stöd

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■PO­LI­TIK. Sve­ri­ges för­e­na­de mus­li­mer (SFM) mås­te be­ta­la till­ba­ka drygt en halv mil­jon kro­nor som för­e­ning­en fått i stat­ligt bi­drag. SFM har kri­ti­se­rats för att an­li­ta fö­re­lä­sa­re med kopp­ling­ar till ex­tre­mism och an­ti­se­mi­tism.

För­e­ning­en har med­gi­vit att man an­li­tat en fö­re­lä­sa­re som i ett Youtu­be-klipp sä­ger att kvin­nor kom­mer till hel­ve­tet om de in­te täc­ker sig, vil­ket Af­ton­bla­det rap­por­te­rat om.

”Det är gam­la vi­de­oklipp. Vi åt­gär­da­de det­ta för län­ge­sen”, sä­ger Sfm-ord­fö­ran­den Was­sim Go­ma. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.