21 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 25 år se­dan. 1992 äg­de en upp­märk­sam­mad av­rätt­ning rum i San Qu­en­tin-fäng­el­set i Ka­li­for­ni­en, USA. Robert Har­ris av­rät­ta­des med cy­ang­as och dog en kval­fylld död efter ett dra­ma­tiskt tv-sänt av­slag på sin nå­de­an­sö­kan av gu­ver­nö­ren Pe­te Wil­son. Har­ris döm­des till dö­den 1978 för kid­napp­ning och mord på två ton­årspoj­kar. För­sva­ret häv­da­de att han var hjärn­ska­dad se­dan fos­tersta­di­et och ha­de växt upp un­der mi­se­rab­la om­stän­dig­he­ter, i ett hem präg­lat av våld och miss­bruk.

* För 30 år se­dan. 1987 ex­plo­de­ra­de en bil­bomb på buss­sta­tio­nen i Sri Lan­kas hu­vud­stad Colom­bo. Över 100 per­so­ner om­kom och många fler ska­da­des. Gans­ka snabbt miss­tänk­tes ge­ril­la­rö­rel­sen Ta­mils­ka be­fri­el­se­tig­rar­na för då­det.

* För 50 år se­dan. 1967 skic­ka­de mån­son­den Sur­vey­or 3 hem en tv-bild till Na­sa. Den vi­sa­de att den fjärr­styr­da gräv­sko­pan fun­ge­ra­de ut­märkt och att pro­ver­na be­kräf­ta­de vad man redan ha­de gis­sat, näm­li­gen att måny­tan var till­räck­ligt fast för en be­man­nad far­kost att lan­da på. Två och ett halvt år se­na­re tog Apol­lo 3 mark ba­ra 160 me­ter från plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.