Mtb-ba­na sa­bo­te­rad

På ons­da­gen hit­ta­des det glas­skär­vor ned­gräv­da i Var­berg MTB:S ba­na i Bre­a­red. Det­ta ba­ra da­gar in­nan klub­ben ar­ran­ge­rar årets förs­ta del­täv­ling i Väst­gö­tacu­pen.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - Simon Carlsson 010-471 53 27 ∙ simon.carlsson@hn.se

– Det är som att nå­gon skul­le grä­va ner glas på Påsk­bergsval­len, sä­ger täv­lings­le­da­ren Emil Hedrén.

Tre da­gar in­nan årets förs­ta täv­ling gjor­des en fa­sans­full upp­täckt hos Var­bergs Mountain­bi­ke­klubb. Nå­gon har grävt ner glas un­der yt­skik­tet på ba­nan.

– VI HAR hit­tat glas som in­te är gam­malt ut­an det ser ut som att nå­gon har ve­lat sab­ba för oss. Det hit­ta­des i går (läs onsdag) när det var åka­re ute och kör­de, det är oro­väc­kan­de, sä­ger Emil Hedrén.

GLA­SET HIT­TA­DES PRE­CIS bakom för­e­ning­ens klubb­stu­ga i Bre­a­red.

– Det är il­la nog om det le­der till en punk­te­ring, men värs­ta sce­na­ri­ot är att nå­gon ram­lar och får det i sig, sä­ger Hedrén och fort­sät­ter.

– Det här kan jäm­fö­ras med att grä­va ner glas i en fot­bolls­plan el­ler att läg­ga en krat­ta i en längd­hopps­grop. Det här är ju vår are­na. Hur kän­ner ni er i för­e­ning­en?

–Fram­för allt är det olus­tigt, man vet ju in­te om det är ett pojk­streck el­ler om en vux­en psy­ko­pat gjort det här. Jag hop­pas verk­li­gen in­te vi får se det här igen, vi har dis­ku­te­rat att po­li­san­mä­la det he­la. Kom­mer ni kon­trol­le­ra ba­nan ext­ra in­för täv­ling­en på lör­dag?

– Vi går runt he­la ba­nan oav­sett och ren­sar sti­gar­na från oli­ka fö­re­mål. Nu får vi be de som kol­lar att le­ta efter glas ock­så, så visst kan det ta li­te läng­re tid, sä­ger Emil Hedrén.

TÄV­LING­EN PÅ LÖR­DAG är den förs­ta del­täv­ling­en i Väst­gö­tacu­pen. För­e­ning­en räk­nar med över 400 åka­re på start­lin­jen. Den sto­ra hem­ma­stjär­nan Sa­ga Mo­lin sak­nas dock då hon åker i Eu­ro­pacu­pen för ju­ni­o­rer.

– Vi har fle­ra guld- och me­daljchan­ser än­då, fram­för allt på ung­doms­si­dan, sä­ger Hedrén.

MOUNTAIN­BI­KE SOM SPORT har fått ett upp­sving, myc­ket tack va­re Jen­ny Rissveds Os-guld i Rio för­ra året.

– Vi har ty­värr tving­ats in­fö­ra en kö­lis­ta, vi sak­nar le­da­re till att ta emot al­la. Vi ha­de 80-90 ung­do­mar på förs­ta ut­om­hus­t­rä­ning­en i april.

Bild: CARIN RUDEHILL/AKRIV

FA­SANS­FULL UPP­TÄCKT. ”Det ser ut som att nå­gon har ve­lat sab­ba för oss”, sä­ger täv­lings­le­da­re Emil Hedrén.

Bild: PRI­VAT

FA­RA. Glas­skär­vor­na hit­ta­des på ba­nan pre­cis vid klubb­stu­gan, fast då var de ned­gräv­da. Bil­den är ta­gen da­gen efter fyn­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.