Nytt av­tal klart för Sjö­a­re­mos­sen

Hallands Nyheter - - Sporten - PÄR LIN­DQVIST 010-471 54 39 par.lin­dqvist@hn.se

Var­bergs och Kungs­bac­ka kom­mun över­ens om is­ba­nan. Men Fril­le­sås ord­fö­ran­de ra­sar mot po­li­ti­kerns ut­spel.

Efter många tu­rer är det nu klart hur drif­ten av Sjö­a­re­mos­sen kom­mer att se ut. Var­bergs och Kungs­bac­ka kom­mun har länge fört sam­tal och kan nu pre­sen­te­ra ett nytt av­tal.

DET STRÄC­KER SIG sju år fram­åt i ti­den med en möj­lig­het att för­länga av­ta­let med tre år i ta­get. Det kan vid var­je av­tal­s­pe­ri­ods av­slut om­för­hand­las. Det är ett ju­ste­rat för­slag jäm­fört med nämn­dens mö­te i mars. Då var för­sla­get att av­ta­let skul­le sträc­ka sig tio år.

Det är ock­så klart att Fril­le­sås Ban­dy­klubbs hy­res­kost­na­der av Sjö­a­re­mos­sen i prin­cip blir den sam­ma som ti­di­ga­re.

– Jag är lät­tad och glad. Det är så be­ty­dan­de, vi är ju en li­ten för­e­ning. He­la den här här­van har ta­git ener­gi, kraft och fo­kus. Det har va­rit pressan­de att in­te ve­ta om vi kan le­va kvar som klubb, sä­ger Fril­le­sås BK:S ord­fö­ran­de Lars-jo­han Svanström.

UN­DER PE­RI­O­DEN DÄR fram­ti­den för Fril­le­sås va­rit ho­tad har Svanström och klub­ben fått stor upp­back­ning.

– Det har va­rit ett så­dant gen­svar och hjälp. Från po­li­ti­ker till all­män­het som stått på vår si­da, sä­ger han.

Pe­ter Sö­der­berg (M), ord­fö­ran­de i nämn­den för Fri­tid och Folk­häl­sa i Kungs­bac­ka,

TRÄSLÖVSLÄGES P04:OR VANN I WARBERGSSPELEN

dund­ra­de i ja­nu­a­ri ut att Kungs­bac­ka kom­mun in­te vil­le in­gå nå­got av­tal om Sjö­a­re­mos­sen.

”Sjö­a­re­mos­sen är in­te till­gäng­lig för många män­ni­skor, den lig­ger ju långt in i bus­ken. Jag har själv va­rit där och jag vet hur be­svär­ligt det är att ta sig dit”,

sa han då och fort­sat­te:

”Man har att för­hål­la sig till en ekonomi. Ska vi be­ta­la 1,5 mil­jon till Fril­le­sås? Det är in­te håll­bart, vi har in­te råd”.

Han tyck­te i stäl­let att Fril­le­sås och Sun­vä­ra bandy kun­de slå sig sam­man.

I ett press­med­de­lan­de un­der tors­da­gen är det and­ra ton­gång­ar från Pe­ter Sö­der­berg.

– Det­ta in­ne­här nu att Fril­le­sås­bor­na och de id­rotts­för­e­ning­ar som trä­nar på Sjö­a­re­mos­sen kan an­das ut. Vi har all­tid haft Fril­le­sås och id­rot­ten i vårt hjär­ta he­la ti­den me­dan and­ra har haft en vil­ja att sät­ta en agen­da som in­te har fun­nits, att Sjö­a­re­mos­sen skul­le av­veck­las, sä­ger han.

När Lars-jo­han Svanström får hö­ra Pe­ter Sö­der­bergs se­nas­te ut­spel blir han upprörd.

– DET ÄR så­dant bulls­hit! Man kan ju se hans ut­ta­lan­den där han vil­le att vi skul­le gå ihop med Sun­vä­ra. Han hä­ver ju ur sig en mas­sa gre­jer och se­dan får han bac­ka. Det kan han in­te kom­ma ifrån, sä­ger Lars-jo­han Svanström och fort­sät­ter:

– And­ra mo­de­ra­ter gick till och med ut och sa att de skäm­des när de hör­de hans ut­ta­lan­den. Han var ju ute efter att sän­ka en ban­dy­klubb som fun­nits se­dan 1960, sä­ger han.

Men nu le­ver all­svens­ka Fril­le­sås BK vi­da­re med Sjö­a­re­mos­sen som spel­plan.

Träslövslä­ge IF P04 tog hem sin klass i Warbergsspelen. Bak­re ra­den från väns­ter: Stel­lan San­dell (le­da­re), Hannes Jo­hans­son, Hu­go Huldén, Hu­go Vin­berg, Isac Pihl, Tim Hol­gers­son, Mel­vin Sö­relind, Simon Lindroth, Jo­nat­han Rap­pe, El­li­ot Ehr­lén och Jonas Win­berg (le­da­re). Främ­re ra­den från väns­ter: Elam San­dell, Gustav Andersson, Al­var Stihl, Hannes Jiglind, Mel­vin Inge­mars­son, El­li­ot Sjöberg och Jacob Re­den­fors. Lig­gan­de från väns­ter: Ol­le Åhr­berg och Max­i­mi­li­an Ehm.

Bild: KRISTER ANDERSSON/ARKIV

ÖVER­ENS. Det blir fort­satt spel på Sjö­a­re­mos­sen för Fril­le­sås i många år fram­ö­ver.

LARS-JO­HAN SVANSTRÖM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.