Brän­nan­de po­e­si i ky­lig te­a­ter­sa­long

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EI­RE­FELT 0721-91 12 67 malin.ei­re­felt@hn.se

My­ra Ai­ras­maa Stor­björk, 15 år från Tvåå­ker, tog sig vi­da­re till Hal­lands­la­get i Po­etry Slam un­der går­kväl­lens Hal­lands­fi­nal. Hon täv­lar där­med i SM i Gö­te­borg i maj.

Po­etry Slam är en ma­ni­fes­ta­tion för det fria och det ta­la­de or­det till­li­ka en täv­ling i po­e­si.

– För att vin­na Po­etry Slam be­hö­ver man ha bå­de en text och ett fram­trä­dan­de som gri­per tag i publi­ken. Och så mås­te man kän­na för det man lä­ser, an­nars går det in­te bra, sä­ger Ron­ja Möl­ler som var kon­fe­ren­ci­er för Hal­lands­fi­na­len som äg­de rum på Var­bergs Te­a­ter i går kväll.

Hon var med som del­ta­ga­re i Po­etry Slam förs­ta gång­en 2013. Då var hon 18 år. 2014 och 2015 vann hon Hal­lands­fi­na­ler­na.

– Att bli Hal­lands­mäs­ta­re spe­la­de in­te så stor roll. Det var att va­ra med i Po­etry Slam över hu­vud ta­get, och att sy­nas på den sce­nen, som be­tyd­de nå­got.

EFTER STU­DEN­TEN GICK Ron­ja Möl­ler en kul­tu­rent­re­pre­nörs­kurs. Hon star­ta­de ett fö­re­tag och bör­ja­de job­ba med po­e­si.

– Just nu är jag skriv­pe­da­gog i ett pro­jekt i Halm­stad där per­so­ner med psy­kisk ohäl­sa ska sät­ta upp en te­a­ter i som­mar. Jag hjäl­per dem att skri­va fram ma­te­ri­al som kan an­vän­das på scen.

Vad tyc­ker du att po­se­in har för ställ­ning i dag?

– Det är en sub­kul­tur. Det går in­te att kom­ma ifrån. När jag är ute på sko­lor, träf­far folk och hål­ler works­hops är det många som in­te ens vet vad spo­ken word el­ler estrad­po­e­si är. Sam­ti­digt sprids po­e­sin på ett helt an­nat sätt idag.

Spo­ken word har of­ta en sär­skild me­lo­di.

– Verk­li­gen.

Vad be­ror det på?

– Jag vet in­te vad det kom­mer från, var­för al­la lå­ter li­ka­dant. Det är helt sjukt egent­li­gen. Jag får en helt an­nan röst när jag lä­ser. Men man mås­te ha en rytm. Det blir ock­så lät­ta­re att lyss­na på då. När nå­gon lä­ser som ur en bok blir det lätt trå­kigt, sä­ger Ron­ja Möl­ler.

Åt­ta po­e­ter ha­de ta­git sig från de lo­ka­la del­täv­ling­ar­na till Hal­lands­fi­na­len. My­ra Ai­ras­maa Stor­björk, 15 år från Tvåå­ker, täv­la­de för and­ra gång­en.

– Jag bör­ja­de skri­va po­sei på ett som­mar­skriv­lä­ger. Det sista vi gjor­de var att fram­fö­ra vår po­e­si och jag fick blo­dad tand, sä­ger My­ra Ai­ras­maa Stor­björk. Vad vill du ha po­e­si till?

– Jag vill kun­na skri­va po­e­si när jag kän­ner att jag be­hö­ver skri­va av mig. Jag kanske in­te all­tid be­hö­ver täv­la el­ler fram­fö­ra dik­ter­na. Men jag vill all­tid kun­na skri­va. Vad tyc­ker folk om po­e­si?

– Jag tror att många in­te vet att det är så… nä­ra. Många tror att po­e­si är nå­got som finns i de gam­la böc­ker­na. Att det är nå­got man mås­te ut­bil­da sig till och ve­ta myc­ket om in­nan man gör det. Många för­står in­te att det är… lätt.

DET VAR KYLIGT i sa­long­en på tors­dags­kväl­len men po­e­ter­nas dik­ter tog upp brän­nan­de äm­nen: flykt, våld in­om re­la­tio­ner, barns be­hov av en för­äl­ders kär­lek, ett sam­häl­le där sö­ner slås ner och dött­rar våld­tas – och hur det bäs­ta sät­tet att va­ra mam­ma till si­na barn i dag är att in­te bli mam­ma alls, en pla­net som ut­nytt­jas, trans­sex­u­a­li­tet och kön bland an­nat.

Efter den förs­ta om­gång­en gick Alex Thor­sjö, Kat­ta Carlsson, Mi­chae­la Jo­els­son och My­ra Ai­ras­maa Stor­björk vi­da­re. De bil­dar Hal­lands­la­get och kom­mer täv­la i SM i Po­etry Slam i Gö­te­borg i maj. Mi­chae­la Jo­els­son och Alex Thor­sjö gick till fi­nal och där vann Alex Thor­sjö.

”Många tror att po­e­si är nå­got som finns i de gam­la böc­ker­na. Att det är nå­got man mås­te ut­bil­da sig till och ve­ta myc­ket om in­nan man gör det. Många för­står in­te att det är… lätt”

MY­RA AI­RAS­MAA STOR­BJÖRK

po­et

Bild: MALIN EI­RE­FELT

GICK VI­DA­RE. My­ra Ai­ras­maa Stor­björk var en av fy­ra som gick vi­da­re till SM. Alex Thor­sjö från Fjärås vann Hal­lands­fi­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.