Stjärn­skott: Se ung kul­tur

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Den ide­el­la för­e­ning­en Ung Kul­tur Möts an­ord­nar kul­tur­fes­ti­va­ler runt om i Sve­ri­ge. Unga kre­a­ti­va per­so­ner får en chans att mö­tas och sy­nas, an­ting­en på scen el­ler i ett gal­le­ri. På lör­dag stan­nar tur­nén på Ro­sen­freds­sko­lan i Var­berg och på sön­dag i Falk­hal­len i Fal­ken­berg. – Vi har cir­ka 20 an­mäl­da. På scen kan det va­ra allt från spo­ken word, mu­sik, dans, jong­le­ring el­ler trol­le­ri. I gal­le­ri­et kan det va­ra fo­to, konst el­ler an­nan bild och form. Det vet vi först när ung­do­mar­na kom­mer, sä­ger fri­tids­le­da­re Teo Dahn­berg på kom­mu­nen som ar­ran­ge­rar fes­ti­va­len i Fal­ken­berg. Det är ing­en täv­ling, men det finns en chans för del­ta­gar­na att gå vi­da­re till re­gi­on­fes­ti­va­len i Var­berg och riks­fes­ti­va­len i Al­lingsås. – Den pub­li­ka de­len är ba­ra en li­ten del. På da­gen har vi works­hop och team­build­ning. Vi äter och rig­gar till­sam­mans. Det är kul­tu­ren och mö­te­na som är i fo­kus. Al­la får se­dan fem mi­nu­ter scen­tid. Det är skön stäm­ning, upp­slup­pet och här­ligt – pre­cis som det ska va­ra med kul­tur, sä­ger Teo Dahn­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.