För li­te va­lar och för myc­ket fa­mil­jetjafs

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MATS JOHN­SON

När Cous­teaus un­der­vat­tens­värld bör­ja­de sän­das för fem­tio år se­dan tit­ta­de vi på svart­vit tv i Sve­ri­ge, men det var än­då nog så spän­nan­de att föl­ja oräd­da dy­ka­re om­giv­na av glups­ka ha­jar.

Jacques Cous­teau, som dog 1997, fort­sät­ter att fa­sci­ne­ra. Wes An­der­sons ud­da ko­me­di Li­fe aqua­tic (2004) är in­spi­re­rad av den frans­ke djup­havs­fors­ka­ren. Och här har vi en re­gel­rätt biografifilm med den de­skrip­ti­va ti­teln Jacques – ha­vets utforskare.

FIL­MEN IN­LEDS 1949. Av en slump får Jacques hy­ra den gam­la min­sve­pa­ren Ca­lyp­so för en sym­bo­lisk sum­ma. Nu gäl­ler det ba­ra att hit­ta en be­sätt­ning och skaf­fa spon­so­rer för att där­ef­ter, med ka­me­ror i högs­ta hugg, ge sig ut på världs­ha­ven.

En smu­la otip­pat har re­gis­sö­ren Jeromé Sal­le valt att gö­ra ett fa­mil­jedra­ma med in­slag av me­lo­dram, sna­ra­re än en un­der­vat­tens­film. Jag ha­de hell­re tit­tat på va­lar än lyss­nat på käb­bel mellan Jacques Cous­teau, spe­lad av en por­trätt­lik Lam­bert Wil­son, och hans mil­jö­med­vet­ne son Philip­pe (Pi­er­re Ni­ney).

JACQUES FIL­MER BLIR snabbt fram­gångs­ri­ka. Han bör­ja­de byg­ga upp nå­got som lik­na­de ett im­pe­ri­um. Han blev mer och mer peng­a­fix­e­rad i takt med att skul­der­na väx­te. I Philip­pes ögon är pap­pan odräg­lig, men Jacques kom­mer att bätt­ra sig, i slu­tet av 1970-ta­let, då fil­men av­slu­tas.

Ha­vets utforskare ut­spe­las allt­så un­der tret­tio år. Det be­ty­der väl­digt många tids­hopp, plus det märk­li­ga fak­tum att de med­ver­kan­de tycks åld­ras i oli­ka takt.

JAG TROR ATT fil­men bli­vit bätt­re om Sal­le kon­cen­tre­rat sig på de all­ra förs­ta ex­pe­di­tio­ner­na i stäl­let för att sat­sa på att få med rub­bet. Som fil­men är upp­byggd känns den läng­re än vad den är (2 tim­mar) och det är ald­rig bra när man sit­ter på bio.

Bild: NOBLE EN­TER­TAIN­MENT

TILL HAVS. Pap­pa Jacques Cous­teau (Lam­bert Wil­son) tjaf­sar med sö­ner­na Philip­pe (Ulys­se Ste­in) och Je­an- Michel (Ra­faël de Fer­ran).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.