Nya pro­tes­ter i splitt­rat Venezuela

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Op­po­si­tio­nen i Venezuela upp­ma­nar till nya fred­li­ga pro­tes­ter. Men i ons­dags dö­da­des tre per­so­ner.

– Det finns inga tec­ken på att ut­veck­ling­en ska vän­da. Po­la­ri­se­ring­en ökar, sä­ger Ve­ne­zu­ela­kän­na­ren Andrés Ri­va­ro­la Pun­tig­li­a­no.

Två stu­den­ter och en sol­dat dö­da­des un­der oro­lig­he­ter­na i sam­band med ons­da­gens de­mon­stra­tio­ner. Nu lad­dar op­po­si­tio­nen, som krä­ver väns­ter­pre­si­den­ten Ni­colás Ma­du­ros av­gång, för yt­ter­li­ga­re pro­tes­ter.

– Sam­ma plats, sam­ma tid. Om vi var mil­jo­ner i dag, ska vi va­ra än­nu fler i mor­gon, sa­de op­po­si­tions­le­da­ren Hen­ri­que Ca­pri­les vid en press­kon­fe­rens i ons­dags.

De­mon­stran­ter­na vill bland an­nat ti­di­ga­re­läg­ga pre­si­dent­va­let som egent­li­gen ska ge­nom­fö­ras i de­cem­ber 2018, att gu­ver­nör­sva­let som re­ge­ring­en ställt in på obe­stämd tid hålls och att po­li­tis­ka fång­ar fri­ges.

Ma­du­ro häv­dar i sin tur att op­po­si­tio­nen för­sö­ker ta mak­ten ge­nom en kupp.

Den po­li­tis­ka in­sta­bi­li­te­ten är tätt sam­man­flä­tad med den allt dju­pa­re eko­no­mis­ka krisen. De so­ci­a­la pro­gram som den ti­di­ga­re pre­si­den­ten Hu­go Chá­vez in­för­de går in­te läng­re att upp­rätt­hål­la.

Lan­dets ekonomi står och fal­ler med ol­je­pri­set, som nu har va­rit lågt un­der fle­ra år. Chá­vez miss­lyc­ka­des med att di­ver­si­fi­e­ra eko­no­min, och sto­ra de­lar av in­du­strin är i spill­ror på grund av bris­tan­de in­ve­ste­ring­ar.

– Det vi har sett är att re­ge­ring­en be­mö­ter pro­tes­ter­na med en ökad mi­li­ta­ri­se­ring och re­pres­sion, och det är far­ligt, sä­ger Andrés Ri­va­ro­la Pun­tig­li­a­no vid La­ti­na­me­ri­ka­in­sti­tu­tet på Stock­holms uni­ver­si­tet. (TT)

FO­TO: AP

De­mon­stran­ter­na i Ca­racas mar­sche­ra­de i ons­dags och möt­tes av po­lis och mi­li­tär, ut­rus­tad med tår­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.