So­le­ner­gi på rätt plats

Ja till so­le­ner­gi och be­va­rad od­lings­bar mark. Därför är Var­bergs sol­park in­te bäst i klas­sen.

Hallands Nyheter - - Ledare - DAG GUSTAVSSON

LEDARKOMMENTAR 21/4. Det är all­tid gläd­jan­de när fö­re­tag i vår egen när­het är kan­di­da­ter till pri­ser som vi­sar på fram­steg och fö­re­dö­me. Men när nu Var­berg Ener­gis sol­cell­spark utmed E6:an finns med som en av de no­mi­ne­ra­de till So­le­ner­gipri­set 2017 är det fak­tiskt mer önsk­värt att nå­gon an­nan tar hem pri­set.

NEJ, DET ÄR ab­so­lut in­te nå­got fel på var­ken på so­le­ner­gi el­ler Var­bergs Ener­gi. Vad det hand­lar om är att or­ga­ni­sa­tio­nen bakom pri­set, Svensk So­le­ner­gi, an­vän­der sig av pri­set för att mark­nads­fö­ra go­da ex­em­pel och det är här man än­då mås­te frå­ga sig hur bra sats­ning­en ut­an­för Tvåå­ker verk­li­gen är.

För­ra årets mot­ta­ga­re av pri­set var en rik­tigt smart sol­cells­an­lägg­ning i Sköv­de. Där har man mon­te­rat upp sol­cel­ler över en as­fal­te­rad par­ke­ring. För­u­tom att an­lägg­ning­en där­med byggts på redan an­lagd mark fun­ge­rar sol­cell­spa­ne­ler­na sam­ti­digt som sol- och regn­skydd över bi­lar­na.

SOLCELLSANLÄGGNINGEN UTMED E6:AN är väl bra på så vis att det är en stor och po­si­tiv sats­ning som tar hem ener­gin som strå­lar ner mot oss från ovan. Som skylt­föns­ter för att syn­lig­gö­ra sol­cel­ler för al­la som dag­li­gen pas­se­rar för­bi har den ock­så en god funk­tion.

Men det finns sam­ti­digt ett vik­tigt minus för den­na an­lägg­ning som gör att den in­te ska ses som ett fö­re­dö­me för fram­ti­da sol­cells­sats­ning­ar i Sve­ri­ge – den är byggt på myc­ket god od­lings­bar mark och det är i läng­den in­te håll­bart. Sol­cel­lers för­del är att de kan pla­ce­ras på tak, väg­gar och redan an­lag­da ytor. Ska sol­cells­an­lägg­ning­ar pla­ce­ras på mark ska de in­te pla­ce­ras på de bäs­ta jor­dar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.