Två män an­håll­na för guld­kup­pen

BROTT: Po­li­sen ser ut att ha gjort ett ge­nom­brott i ut­red­ning­en av kup­pen mot Ernst Fors­sells guld­smeds­bu­tik i Fal­ken­berg. En Var­bergs­bo an­hölls i vec­kan och yt­ter­li­ga­re en man är an­hål­len i sin från­va­ro.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - HÅKAN BERG­STRÖM 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

En man har nu i vec­kan sut­tit an­hål­len och yt­ter­li­ga­re en är an­hål­len i sin från­va­ro, miss­tänk­ta för kup­pen mot Ernst Fors­sells guld­smeds­bu­tik i Fal­ken­berg i sep­tem­ber.

Po­li­sen har up­pen­bar­li­gen yt­terst go­da för­hopp­ning­ar om att kla­ra upp den upp­märk­sam­ma­de guld­kup­pen.

– De två män­nen är dess­utom miss­tänk­ta för yt­ter­li­ga­re fy­ra–fem lik­nan­de stöl­der el­ler rån mot guld­smeds­bu­ti­ker på and­ra håll lan­det, sä­ger åkla­ga­re Henrik Kindlund som le­der för­un­der­sök­ning­en.

I ONS­DAGS SKUL­LE po­li­sen häm­ta in de två miss­tänk­ta, men fick ba­ra napp i ett fall. En man i 25-års­ål­dern, hem­ma­hö­ran­de i Var­berg, togs då av po­li­sen och an­hölls av åkla­ga­re.

– Han släpp­tes på tors­dags­kväl­len, men det be­ror en­bart på att brotts­ru­bri­ce­ring­en grov stöld in­te har ett så högt mi­ni­mi­straff att det mo­ti­ve­rar en ob­li­ga­to­risk häkt­ning. I och med att så lång tid gått se­dan brot­tet så finns det hel­ler in­te skäl att hål­la ho­nom fri­hets­be­rö­vad för att han nu till ex­em­pel skul­le kun­na stö­ra el­ler för­svå­ra ut­red­ning­en, sä­ger Henrik Kindlund.

– Nu är högs­ta pri­o­ri­tet att även

DEN AND­RE MAN­NEN, ef­ter­lyst och an­hål­len i sin från­va­ro, är i 30-års­ål­dern och bo­satt i Mel­lans­ve­ri­ge, läng­re än så vill in­te åkla­ga­ren de­fi­ni­e­ra ho­nom.

De fy­ra-fem and­ra kup­per­na som de är miss­tänk­ta för vill åkla­ga­ren in­te hel­ler be­skri­va i de­talj, men det rör sig om brott som be­gåtts un­der en pe­ri­od se­dan 2014 och där den grova stöl­den mot Ernst Fors­sells guld­smeds­bu­tik tros var den se­nas­te. De bå­da är in­te döm­da för lik­nan­de brott ti­di­ga­re.

I den över­vak­nings­film som finns från kup­pen i Fal­ken­berg syns en­dast en man, och hur den an­dres in­bland­ning ser ut är nå­got som åkla­ga­ren in­te när­ma­re vill be­rö­ra. Han vill in­te hel­ler ta­la om vil­ken av de två män­nen som man tror syns på bil­der­na, om det rör sig om den re­dan an­håll­ne el­ler den som är ef­ter­lyst.

– Vi mås­te spa­ra de­tal­jer­na till dess att vi hört även den and­ra per­so­nen, sä­ger åkla­ga­ren.

RE­DAN TI­DI­GA­RE HAR po­li­sen an­tytt att ut­red­ning­en var på väg åt rätt håll, och i bör­jan av mars nämn­de åkla­ga­ren i HN att nå­got slags re­sul­tat av po­lis­ar­be­tet var att vän­ta nu un­der april, ef­ter att yt­ter­li­ga­re ut­red­nings­åt­gär­der vid­ta­gits.

Mer än sju må­na­der har allt­så gått se­dan en man den 13 sep­tem­ber gick in i Ernst Fors­sells gul­d­och smyc­kes­bu­tik på St­or­ga­tan i Fal­ken­berg mitt på da­gen, för­sedd med en yxa som han an­vän­de för att slå sön­der mont­rar och där han kom över vär­de­fö­re­mål för en kvarts mil­jon kro­nor. Han för­mo­das ha gett sig av från plat­sen på en cy­kel.

”Nu är högs­ta pri­o­ri­tet att även få tag i den and­re man­nen, så att vi kan hö­ra ho­nom in­nan vi se­dan slut­för ut­red­ning­en”

HENRIK KINDLUND för­un­der­sök­nings­le­da­re

PER­SO­NA­LEN HÖLL SIG un­dan i bak­grun­den och und­gick där­med en hot­full si­tu­a­tion; där­för är då­det an­sett som grov stöld, ut­an det hot el­ler det våld mot per­son som an­nars de­fi­ni­e­rar ett rån.

Hur snabbt ut­red­ning­en kan slut­fö­ras och ett even­tu­ellt åtal kan väc­kas vill åkla­ga­ren in­te spe­ku­le­ra i.

– Men en stor del av ut­red­nings­åt­gär­der­na är re­dan gjor­da, kon­sta­te­rar han.

Bild: OLA FOL­KES­SON/ARKIV

YXRÅN. Det var i sep­tem­ber som en maske­rad man rå­na­de guld- och smyc­kes­bu­ti­ken på St­or­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.