Far­lig väg ses över

När Dero­me Tim­ber vill byg­ga ut be­hö­ver det olycks­drab­ba­de Dero­mekrys­set ses över. Trots att 41:an är Tra­fik­ver­kets väg står kom­mu­nen och Dero­me Tim­ber för en del av no­tan. DEROMES ORD­FÖ­RAN­DEN: ”BOR­DE VA­RA EN FRÅ­GA FÖR TRA­FIK­VER­KET”

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ma­til­da Carl­ström 010-471 50 10 ∙ ma­til­da.carlstrom@hn.se

Kors­ning­en vid Ica Eklöws i Dero­me be­hö­ver bli säk­ra­re. Trots att 41:an är Tra­fik­ver­kets väg får kom­mu­nen och Dero­me Tim­ber stå för en del av no­tan. Det är ett krav för att in­du­strin ska få byg­ga ut.

”Vi be­ta­lar tra­fikskatt som al­la and­ra, det ska fi­nan­si­e­ra så­dant här. Vi står för någ­ra få pro­cent av den to­ta­la tra­fi­ken på 41:an”

KARL-ERIK ANDERSSON sty­rel­se­ord­fö­ran­de, Dero­me

Kors­ning­en på riks­väg 41 och läns­väg 854, vid Ica Eklöws i Dero­me, har länge dis­ku­te­rats som en tra­fik­fa­ra. Det är en olycks­drab­bad väg och pri­vat­per­so­ner, för­e­ning­ar och po­li­ti­ker har länge öns­kat att den er­sätts av en ron­dell.

I sam­band med att Dero­me­grup­pen an­sök­te om att byg­ga ut sin in­du­stri har frå­gan om tra­fik­sä­ker­het åter ak­tu­a­li­se­rats. I ju­ni för­vän­tas Tra­fik­ver­ket pre­sen­te­ra en stu­die om vil­ka åt­gär­der som bör gö­ras.

– Det är många som fram­fört att det är en tra­fik­far­lig kors­ning och att det mås­te till en bätt­ring. Vi är väl­digt nöj­da över att vi har fått fram det­ta så snabbt från Tra­fik­ver­ket, sä­ger kom­mu­nal­rå­det Ann-char­lot­te Sten­kil (M).

Ef­tersom 41:an är en riks­väg är det Tra­fik­ver­ket, in­te kom­mu­nen, som an­sva­rar för vägen.

MEN NU VILL kom­mu­nens le­dan­de po­li­ti­ker sä­ga ja till ett med­fi­nan­sie­rings­av­tal mel­lan kom­mu­nen och Tra­fik­ver­ket.

En­ligt av­ta­let ska kom­mu­nen stå för 1,4 mil­jo­ner kro­nor oav­sett vil­ken åt­gärd det i slutän­dan be­slu­tas om. Häf­ten av den sum­man, allt­så 700 000 kro­nor, går Dero­me­grup­pen in med. Det var ett krav för att de­talj­pla­nen för in­du­strins ut­bygg­nad skul­le kun­na god­kän­nas ef­tersom den för­vän­tas le­da till ökad tra­fik. Den för­vän­tan de­las in­te av Karl-erik Andersson, ti­di­ga­re kon­cern­chef för Dero­me­grup­pen och nu­va­ran­de ord­fö­ran­de i sty­rel­sen.

– Den nya pla­nen är en mind­re ut­vidg­ning av vårt in­du­stri­om­rå­de, vi har inga pla­ner i dag på det om­rå­det som med­för mer tra­fik, sä­ger han.

Karl-erik Andersson tyc­ker att det är fel­ak­tigt att de som en­skilt fö­re­tag ska be­ta­la för åt­gär­der på

vägen. I stäl­let me­nar han att Tra­fik­ver­ket bor­de stå för kost­na­den.

– Vi be­ta­lar tra­fikskatt som al­la and­ra, det ska fi­nan­si­e­ra så­dant här. Vi står för någ­ra få pro­cent av den to­ta­la tra­fi­ken på 41:an. Det är obe­grip­ligt att vi ska ta det an­sva­ret, sä­ger han.

ÄVEN STEN­KIL TYC­KER att det bor­de ålig­ga Tra­fik­ver­ket att be­ta­la, men för­kla­rar av­ta­let med att Tra­fik­ver­ket in­te teck­nar av­tal med pri­va­ta fö­re­tag.

– Även om man tyc­ker att Tra­fik­ver­ket bor­de ord­na det så be­hö­ver vi gö­ra det här med­fi­nan­sie­rings­av­ta­let, sä­ger Ann-char­lot­te Sten­kil.

So­ci­al­de­mo­kra­ten An­ders Frie­be har mo­tio­ne­rat om att byg­ga en ron­dell i kors­ning­en. Han väl­kom­nar att kom­mu­nen och Tra­fik­ver­ket nu ser över si­tu­a­tio­nen.

– DET BOR­DE ha gjorts för länge se­dan, men bätt­re sent än ald­rig. Nu kom­mer ju snart al­la som­mar­gäs­ter igång och kör där ock­så, så då blir det ju än­nu vär­re, sä­ger han.

OLYCKSKORSNING. Här mö­ter 41:an läns­väg 854 in mot Dero­me. Nu ska Tra­fik­ver­ket se över åt­gär­der för kors­ning­en som upp­fat­tas som osä­ker. Oav­sett åt­gärd får Dero­me Tim­ber och kom­mu­nen stå­för en del av pri­set.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.