Gå från öns­kan till hand­ling

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Vi är för att ut­veck­la he­la de­mens­vår­den” (13/4).

VAR­BERG. I Kom­mun­full­mäk­ti­ge den 14 mars 2017 sä­ger den mo­de­ra­ta ord­fö­ran­den i So­ci­al­nämn­den, Er­land Lin­jer, nej till en mo­tion om bo­en­de för yng­re de­men­ta med hän­vis­ning till att det skall byg­gas ett de­mens­bo­en­de i Träslöv och när det är klart (i bäs­ta fall 2019) så har han lös­ning­en på al­la pro­blem. En må­nad se­na­re skri­ver han i en de­battar­ti­kel att det in­te alls hand­lar om lo­ka­ler, ut­an nu är allt klart, tre del­pro­jekt skall lö­sa det­ta. Ti­di­ga­re har det he­tat att det in­te hand­lar om ålder, men nu lyfts yng­re de­men­ta och de­ras an­hö­ri­ga fram som en sär­skilt grupp. Med tan­ke på de svar som kom fram i full­mäk­ti­ge i mars så har det rent ut sagt skett en re­vo­lu­tion un­der ti­den och själv­klart är vi so­ci­al­de­mo­kra­ter myc­ket nöj­da med ut­veck­ling­en men vi kom­mer in­te att nöja oss med tre del­pro­jekt ut­an nu skall det fin­nas da­tum på pro­jek­ten så att vi vet att det hän­der nå­got på rik­tigt.

Ma­jo­ri­te­ten sä­ger sig ha sagt ja till 120 bo­en­de­plat­ser fram till 2020. Pro­ble­met är att vi in­te kom­mer att ha 120 nya bo­en­de­plat­ser 2020. Det räc­ker in­te med att ha en öns­ke­lis­ta, det mås­te hand­ling till ock­så. Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter har nu ini­ti­e­rat yt­ter­li­ga­re bo­en­den, då för­valt­ning­en har iden­ti­fi­e­rat ett behov av yt­ter­li­ga­re 180 nya bo­en­de­plat­ser 2021 till 2030 och då är det dags att se till att det­ta finns i de­talj­pla­ner­na nu.

Ma­jo­ri­te­ten läg­ger loc­ket på för al­la ini­ti­a­tiv och sä­ger re­dan nu att de kom­mer att av­slå al­la mo­tio­ner som kom­mer in. Fan­tas­tiskt i en kom­mun som vill va­ra ”Väst­kus­tens kre­a­ti­va mitt­punkt”. Men lik­som drop­par som ur­hol­kar ste­nen kom­mer vi so­ci­al­de­mo­kra­ter att oför­trött­ligt på­pe­ka fel och orik­tig­he­ter och li­ka oför­trött­ligt fram­fö­ra vå­ra idéer för att för­bätt­ra om­sor­gen för gam­la och de­men­ta i Var­bergs kom­mun. Tu­rid Rav­lo Svens­son (S)

vice ord­fö­ran­de So­ci­al­nämn­den, Var­berg

Bild: JO­HAN­NA NORIN/TT

PLA­NE­RING. Det är dags att se till att nya bo­en­de­plat­ser kom­mer in i de­talj­pla­ner­na. Bil­den vi­sar en ak­ti­vi­tet med bol­lar på ett de­mens­bo­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.