Över sju mil­jo­ner ska sat­sas på de­mens­vår­den

Hallands Nyheter - - Varberg - SI­MON CARLS­SON 010-471 53 27 si­mon.carls­son@hn.se

”Tea­met ska ar­be­ta bå­de på van­li­ga och sär­skil­da bo­en­den och hos de som vår­das i hem­met”

ER­LAND LIN­JER (M) so­ci­al­nämn­dens ord­fö­ran­de

So­ci­al­nämn­den sat­sar 7,5 mil­jo­ner kro­nor på att ut­veck­la de­mens­vår­den i kom­mu­nen. – Den sto­ra bi­ten är att vi för­stär­ker de­menstea­met kraf­tigt, sä­ger nämn­dens ord­fö­ran­de Er­land Lin­jer (M).

Tu­rer­na om de­mens­vår­den i Var­bergs kom­mun har va­rit många. I hu­vud­sak har det fun­nits två sto­ra frå­gor; Kom­mer det en sats­ning på ett de­mensteam, och hur ska kom­mu­nen ta hand om de yng­re de­men­ta?

UN­DER TORS­DA­GENS nämnd­sam­man­trä­de togs ett be­slut på att sat­sa 7,5 mil­jo­ner kro­nor på att ut­veck­la de­mens­vår­den. Pro­jek­tet på­går från sep­tem­ber i år till och med de­cem­ber 2019.

– Vi ska ut­veck­la de­menstea­met, det är en re­jäl sats­ning. Tea­met kom­mer att be­hö­va kon­tor, ma­te­ri­al och bi­lar för att ge­nom­fö­ra sitt ar­be­te, sä­ger Er­land Lin­jer.

I DAG BE­STÅR de­menstea­met av tre an­ställ­da, men en­ligt Er­land Lin­jer kom­mer det nog att an­stäl­las fler un­der pro­jekt­ti­den. – Tea­met ska ar­be­ta bå­de på van­li­ga och sär­skil­da bo­en­den och hos de som vår­das i hem­met, sä­ger Lin­jer. Inom pro­jek­tets fi­nan­sie­ring finns det ock­så plats för yt­ter­li­ga­re sats­ning­ar på an­pass­ning av bo­en­den och ut­veck­ling av dag­verk­sam­he­ten och an­hö­ri­gav­lös­ning. Pro­ble­met med för få bo­en­de­plat­ser i kom­mu­nen le­ver dock vi­da­re. – Vi kom­mer be­hö­va yt­ter­li­ga­re 50 plat­ser om året. Vi mås­te fort­sät­ta upp­vak­ta kom­mun­sty­rel­sen för att kun­na få till­gång till de lo­ka­ler vi be­hö­ver.

I FRÅ­GAN OM de yng­re de­men­ta är dock so­ci­al­nämn­den fort­satt oen­se. Frå­gan om ett sär­skilt bo­en­de för yng­re de­men­ta rös­ta­des ner av al­li­ans­par­ti­er­na i kom­mun­full­mäk­ti­ge i mit­ten av mars.

– Det är en grupp vi ska ta hand om för det är en spe­ci­ell grupp. Ålder är in­te den en­da pa­ra­me­tern som styr var man ska bo, men den ska be­ak­tas. Det kan fort­fa­ran­de bli så att en av­del­ning på det nya bo­en­det i Träslöv träd­gårds­stad blir för yng­re de­men­ta, sä­ger Er­land Lin­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.