Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Fas­tig­hets­ä­gar­na har se­dan år 2006 kon­ti­nu­er­ligt lå­tit De­mo­s­kop mä­ta hur det står till med fas­tig­hets­fö­re­ta­gar- kli­ma­tet i 20 kom­mu­ner. * Jäm­fört med för­ra året har Var­bergs fö­re­tagskli­mat för­säm­rats kraf­tigt och det sam­man­väg­da fas­tig­hets­fö­re­ta­garin­dex­et mins­kar från 102 till 88. Det är den säms­ta no­te­ring­en se­dan un­der­sök­ning­en star­ta­des år 2006. * En av de vik­ti­gas­te or­sa­ker­na till för­säm­ring­en är att de kom­mu­na­la hand­lägg­nings­ti­der­na be­fin­ner sig i fritt fall. Miss­nö­jet har näs­tan för­dubb­lats se­dan år 2013 och årets no­te­ring är den ab­so­lut säms­ta se­dan un­der­sök­ning­en star­ta­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.