SÄKERHETSTEAMET: ”FÅR IN­TE KÖ­RA SLUT PÅ HUNDEN”

Hallands Nyheter - - Nyheter - KA­RIN HYLANDER

”Nå­gon bomb har vi ald­rig hit­tat. Men det hän­der att trans­por­ter blir ne­ka­de till­trä­de. Då får chauf­fö­rer­na las­ta om och tvätta sitt for­don.”

Lee Hel­le­kant styr schä­fern Zä­ta i jak­ten på va­pen, spräng­äm­nen och am­mu­ni­tion vid Ring­hals for­dons­kon­troll. Al­la for­don som ska in på drifts­om­rå­det mås­te pas­se­ra den sto­ra for­dons­hal­len. När last­bi­len har rul­lat in ge­nom por­ten får fö­ra­ren sät­ta sig att vän­ta i ett an­nat rum me­dan sök­hund och hund­fö­ra­re gör sitt jobb.ingen­ting kan stö­ra Zä­ta när hon väl har på­bör­jat av­sök­ning­en. Hon snif­far in­ten­sivt runt hjul­hus, strål­kas­ta­re och var­helst hon kom­mer åt. Ef­ter ba­ra tre mi­nu­ter stop­par Lee hen­ne en stund för en kor­ta­re pa­us in­nan sök­ning­en åter­upp­tas.

– På sto­ra for­don gör jag så. Man får ald­rig kö­ra slut på hunden. Zä­ta snif­far så fre­kvent att hon mås­te få läg­ga sig och an­das mel­lan var­ven, sä­ger Lee.

Fak­tum är ju hög­re ”sniff-fre­kvens” hunden har, desto vik­ti­ga­re blir pa­u­ser­na. Och Zä­ta är rik­tigt, rik­tigt bra på sitt jobb.

– Hon be­hö­ver in­te mo­ti­ve­ras. Jag be­hö­ver ba­ra ta­la om vad jag vill att hon ska gö­ra. Hon har sin egen driv­kraft, en re­jäl mo­tor!

LEE HAR HIT­TAT hem på fle­ra sätt. Dels har han allt­så fun­nit en hund som är all­de­les rätt för job­bet. Dels ar­be­tar han, se­dan i de­cem­ber och som an­ställd på sä­ker­hets­fö­re­ta­get No­kas, i in­pas­se­ring­en till kärn­kraft­ver­ket. Nå­got som har va­rit hans mål i många år.

– Det är en mil­stol­pe, nå­got jag haft i sik­te än­da se­dan jag bör­ja­de som sök­hunds­fö­ra­re för sju år se­dan.

DÅ AR­BE­TA­DE LEE som snic­ka­re och höll en­bart på med hun­dar på fri­ti­den. Men ef­ter fle­ra för­fråg­ning­ar be­stäm­de han sig för att sat­sa på hund­fö­re­ri­et. Se­dan dess har han ”av­ver­kat” fle­ra hun­dar och gjort sök­jobb ibland an­nat ham­nar och inom show bu­si­ness, all­tid med just spräng­äm­nes­sök som sin spe­ci­a­li­tet. Vad skil­jer job­bet på Ring­hals från and­ra ar­be­ten du har haft som sök­hunds­fö­ra­re?

– Jag har många fler vakt­kol­le­gor här. Det är no­ga med kva­li­tets­säk­ring­en, så vi ar­be­tar ef­ter de­tal­je­ra­de krav­spe­ci­fi­ka­tio­ner i än­nu hög­re grad än på and­ra stäl­len. Och så en del an­nat ock­så, som jag in­te får sä­ga! skrat­tar Lee och sät­ter fart på Zä­ta igen.

Sök­hunds­fö­ra­re. må­na­der. På Karl­berg i Var­berg. år, Max, 5 år, och No­mi, 2 år. 40 år. 4 Hust­run So­fia, bar­nen Eb­ba, 8

IN­TEN­SIVT. Pau­ser är vik­ti­ga när Zä­ta sö­ker av ett for­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.