Bil­brand ut­reds som mord­brand

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PET­TER TARENIUS 010-471 52 46 pet­ter.tarenius@hn.se

En bil som läm­nat plat­sen med skri­kan­de däck sätts i sam­band med bil­bran­den på Bad­hus­vä­gen un­der nat­ten till fre­da­gen. Bran­den som även spred sig till en bygg­nad ut­reds som mord­brand.

Bran­den som star­ta­de strax in­nan kloc­kan ett på fre­dags­nat­ten och spred sig till en in­til­lig­gan­de in­du­stri­bygg­nad. Po­lis miss­tän­ker att bran­den har an­lagts.

– En­ligt upp­gif­ter ska det ha kom­mit en bil dit strax in­nan bran­den och dragit där­i­från med skri­kan­de däck, sä­ger Lars-gun­nar Per­ling­er, ställ­fö­re­trä­dan­de chef för Hal­landspo­li­sens en­het för grova brott.

Rädd­nings­tjäns­ten lyc­ka­des dock släc­ka bran­den och nå­gon per­son kom in­te till ska­da. Po­li­sen tek­ni­ker un­der­sök­te plat­sen un­der fre­dags­för­mid­da­gen.

– Det fanns in­te myc­ket spår att säk­ra på plat­sen. Vi ska pra­ta med mål­sä­gan­den näs­ta vec­ka så får vi se om vi får nå­got mer att gå på, sä­ger Lars-gun­nar Per­ling­er som gär­na tar emot even­tu­el­la tips och iakt­ta­gel­ser från all­män­he­ten.

En­ligt upp­gif­ter till HN för­sök­te nå­gon säl­ja bi­len un­der tors­da­gen. Det blev dock ing­en af­fär och kort där­ef­ter brann bi­len.

Bran­den ut­reds nu som miss­tänkt mord­brand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.