Tjuv lu­ra­de kvin­na - stal smyc­ken

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MA­LIN STRAND­BERG 010-471 50 25 ma­lin.strand­berg@hn.se

En 92-årig kvin­na blev ut­satt av en tv-be­dra­ga­re un­der fre­dags­ef­ter­mid­da­gen.

En per­son ha­de ringt till kvin­nan och för­kla­rat att en man skul­le kom­ma och se om hen­nes te­ve var okej. Det­ta på grund av oli­ka om­bygg­na­tio­ner i när­he­ten av kvin­nans bostad. Vid 14-ti­den på fre­da­gen pling­a­de en man i 35-års­ål­dern på dör­ren.

– De ha­de satt sig i kö­ket och pra­tat i fem till tio mi­nu­ter. Se­dan ha­de han sagt att han var tvung­en att gå och häm­ta nå­got, be­rät­tar An­ders Pers­son, sta­tions­in­spek­tör vid po­li­sen i Fal­ken­berg.

Man­nen åter­vän­de ald­rig till kvin­nans bostad.

– Vi miss­tän­ker att nå­gon mer tog sig in i bo­sta­den när de satt i kö­ket. Det här är oer­hört fult gjort.

Vid tju­go över sex på kväl­len lar­ma­des po­li­sen till bo­sta­den i cen­tra­la Fal­ken­berg. Kvin­nan ha­de då upp­täckt att ett guld­hals­band och två arm­band i guld var för­svun­na.

– Det sker i om­gång­ar att de för­sö­ker lu­ra äld­re på oli­ka sätt. Men tv-gre­jen var nå­got nytt. Det är bra om all­män­he­ten är upp­märk­sam och in­te släp­per in nå­gon som man in­te li­tar på, sä­ger An­ders Pers­son.

Ing­en har gri­pits för stöl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.