Miss­tänkt häk­tad ne­kar till mord­brand

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Var­bergs tings­rätt häk­ta­de un­der fre­dags­för­mid­da­gen den man som miss­tänks för grov mord­brand ef­ter stor­bran­den i ham­nen. Man­nen ne­kar till brott.

Häkt­nings­för­hand­ling­en hölls till störs­ta de­len bakom stäng­da dör­rar. Till slut med­de­la­de dock rät­ten att man­nen har häk­tats på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för grov mord­brand.

MAN­NEN, SOM ÄR i 30-års­ål­dern, greps re­dan un­der nat­ten till tis­dag i nä­ra an­slut­ning till stor­bran­den. Han var då be­ru­sad. Se­na­re un­der da­gen an­hölls han och har i för­hör er­känt nå­gon form av in­bland­ning i bran­den.

Hans för­sva­ra­re, ad­vo­kat An­ders Eric­son, har ti­di­ga­re sagt att det ska hand­la om nå­gon form av olyc­ka.

– Min kli­ent be­stri­der an­svar för grov mord­brand men med­ger att han har va­rit oakt­sam. Så­vitt han vet så är det här som or­sa­kat bran­den, sä­ger An­ders Eric­son.

HAN HAR TI­DI­GA­RE be­rät­tat att man­nen mår då­ligt över det in­träf­fa­de. Och till­stån­det är det sam­ma för 30-åring­en.

– Det är job­bigt för ho­nom, själv­klart. Han mår in­te bra, sä­ger An­ders Eric­son som in­te vill gå in på de­tal­jer kring hur själ­va bran­den star­ta­de.

DEN NU HÄK­TA­DE man­nen har en yr­kes­mäs­sig kopp­ling till den brand­här­ja­de lo­ka­len men är så vitt känt in­te ti­di­ga­re straf­fad för brott.

Åkla­ga­re So­fia Co­rin fanns med vid för­hand­ling­ar­na via länk. Hon gick in­te att nå för en kom­men­tar ef­teråt.

Åkla­ga­ren har nu två vec­kor på sig att väc­ka åtal. Se­nast den 5 maj kloc­kan 11 ska det ske.

Bild: PÄR LINDQVIST

NE­KAR. Ad­vo­kat An­ders Eric­son sä­ger att hans kli­ent be­stri­der an­svar för grov mord­brand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.