Enorm jobb­klyf­ta i fle­ra kom­mu­ner

I Boll­näs går över hälf­ten av de ut­ri­kes föd­da ut­an jobb

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Skill­na­der­na i ar­bets­lös­het är mils­vi­da runt om i lan­det. I 16 kom­mu­ner går över hälf­ten av de ut­ri­kes föd­da ut­an jobb.

All­ra värst är det i Gäv­le­borg. I and­ra än­den finns ett pärl­band av ri­ka krans­kom­mu­ner med re­la­tivt lågt flyk­ting­mot­ta­gan­de och följakt­li­gen be­tyd­ligt läg­re ar­bets­lös­het.

Boll­näs lig­ger mitt i lä­net med den högs­ta ar­bets­lös­he­ten i he­la lan­det, bå­de ge­ne­rellt och bland in­vand­ra­de svens­kar. Fy­ra av tio kom­mu­ner i Gäv­le­borg, varav Boll­näs är en, har en ar­bets­lös­het på över 50 pro­cent bland ut­ri­kes föd­da. Snit­tet i lan­det lig­ger på 22 pro­cent, jäm­fört med fy­ra pro­cent för in­ri­kes föd­da, en­ligt Ar­bets­för­med­ling­en.

– Vi har haft en hög ar­bets­lös­het i Gäv­le­borg un­der en lång tid. Det häng­er bland an­nat ihop med en tra­di­tio­nellt låg ut­bild­ningsni­vå och med de yr­kes­grup­per­na där jobb för­svun­nit. Det är en del i det he­la, sä­ger Ma­rie Cen­ter­wall (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Boll­näs.

Den and­ra de­len häng­er ihop med en kraf­tig in­flytt­ning av ut­ri­kes föd­da de se­nas­te åren, vil­ket med­fört en be­folk­nings­ök­ning på runt 250 per­so­ner per år.

– Och fler stan­nar nu kvar, även om man in­te fått nå­got jobb, sä­ger Cen­ter­wall som i grun­den tyc­ker att det är bra. De ny­till­kom­na har en bro­kig bak­grund och det be­hövs myc­ket mer tid och tå­la­mod, en­ligt Cen­ter­wall.

– Man för­vän­tar sig att man ska eta­ble­ra sig på två år, men det är all­de­les för kort tid, sä­ger hon.

Två sa­ker står på hen­nes öns­ke­lis­ta från de stat­li­ga myn­dig­he­ter­na, mer tid och peng­ar plus en eta­ble­ring av stat­li­ga jobb i Boll­näs.

All­ra högst ar­bets­lös­het bland ut­ri­kes föd­da har Filip­stad i Värm­land. Si­tu­a­tio­nen är likar­tad med en stor be­folk­nings­ök­ning till följd av den sto­ra in­flytt­ning­en av per­so­ner föd­da ut­om­lands, i fjol en net­to­in­flytt­ning på över 300 per­so­ner i en kom­mun av Filip­stads stor­lek på runt 10 000 in­vå­na­re.

– Det är po­si­tivt i och för sig, men det tar tid för folk att kom­ma i gång, sä­ger Per Gruv­ber­ger (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Det finns ett behov av ar­bets­kraft, fram­för allt inom väl­fär­den, men in­te på långa vägar så myc­ket att det kan su­ga upp he­la in­flytt­ning­en.

Ing­en av de bå­da kom­mun­top­par­na må­lar upp någ­ra sär­skilt be­svär­li­ga so­ci­a­la oro­lig­he­ter i si­na kom­mu­ner.

– Men vi har en del seg­re­ge­ra­de om­rå­den, sä­ger Ma­rie Cen­ter­wall.

I kom­mu­ner­na i Stock­holms län är bil­den en helt an­nan. Här lig­ger ar­bets­lös­he­ten bland ny­an­län­da svens­kar på 14 pro­cent, jäm­fört med 44 pro­cent i Gäv­le­borg.

– Vi har en po­li­tisk mål­sätt­ning att ha den lägs­ta ar­bets­lös­he­ten i Sve­ri­ge, och där­ikring pend­lar vi, sä­ger Pa­ri­sa Lil­jestrand (M), kom­mu­nal­råd i Val­len­tu­na med lägst ar­bets­lös­het i he­la ri­ket bland ut­ri­kes föd­da.

Men hon till­står att kom­mu­nen har ta­git emot be­tyd­ligt fär­re flyk­ting­ar än and­ra or­ter. Fast oav­sett det, tyc­ker hon att ar­be­tet mot ut­an­för­skap har gett bra re­sul­tat.

Ol­le Lind­ström/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.