Hu­vud­vitt­net släpps i Ka­la­marks-mor­det

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En miss­tänkt med­hjäl­pa­re ställ­des i dag in­för häkt­nings­do­ma­re i må­let om rån­mor­det i Ka­la­mark ut­an­för Pi­teå 2004. Dom­sto­len val­de att släp­pa ho­nom på fri fot.

– Jag är lät­tad men in­te för­vå­nad, sä­ger man­nens ad­vo­kat.

Den man i 45-års­ål­dern som åkla­ga­ren för­sök­te få häk­tad är sam­ma per­son som age­ra­de hu­vud­vitt­ne när Kaj Lin­na döm­des till livs­tids fäng­el­se för mor­det. Det­ta hu­vud­vitt­nes upp­gif­ter har se­na­re an­setts mind­re till­för­lit­li­ga, vil­ket var en av an­led­ning­ar­na till att Kaj Lin­na be­vil­ja­des res­ning i de­cem­ber för­ra året.

Trots miss­tan­kar­na mot hu­vud­vitt­net släpp­te allt­så tings­rät­ten i Lu­leå man­nen på fri fot i går.

–Jag är lät­tad men in­te för­vå­nad. Det var all­var­li­ga an­kla­gel­ser som rik­ta­des mot min kli­ent så jag är glad för hans skull att det här är över nu, sä­ger man­nens för­sva­ra­re Mar­ko Tu­h­ka­nen.

Tings­rät­ten fann in­te ens skäl att häk­ta man­nen som skä­li­gen miss­tänkt, den läg­re miss­tan­ke­gra­den. Tu­h­ka­nen för­vän­tar sig att miss­tan­kar­na av­skrivs helt näs­ta vec­ka.

Nu kom­mer fle­ra ut­red­nings­åt­gär­der att vid­tas. En­ligt åkla­ga­ren Jens Gö­rans­son kan hu­vud­vitt­net för­svå­ra ut­red­ning­en som fri­släppt.

Ef­ter Högs­ta dom­sto­lens be­slut om res­ning för Kaj Lin­na bo­ka­de hov­rät­ten för öv­re Norr­land ut må­let till för­hand­ling, med start den 9 maj. Hur da­tu­met på­ver­kas av går­da­gens be­slut är oklart.

– Jag har haft kon­takt med hov­rät­ten och Kaj Lin­nas för­sva­re och vi kom­mer att ha för­ny­a­de kon­tak­ter. Men det är för ti­digt att sia om, sä­ger Jens Gö­rans­son.

Kaj Lin­na har ti­di­ga­re be­gärt att få bli fri­släppt un­der sin res­nings­pe­ri­od, nå­got han fått av­slag på.

– Jag skul­le tro att drar det här igång den 9 maj el­ler kort där­ef­ter så kan Kaj Lin­na ac­cep­te­ra det. Men drar det ut på ti­den kan han kom­ma in med ett nytt fri­fot­s­yr­kan­de.

Ad­vo­kat Tu­h­ka­nen me­nar att Lin­na lär tjä­na på tings­rät­tens be­döm­ning i går. Det­ta ef­tersom hu­vud­vitt­net skul­le an­ses mind­re tro­vär­digt.

– Det ab­so­lut vik­ti­gas­te med­let för att fäl­la ho­nom var min kli­ents ut­sa­ga. Och det här tror jag in­te har stärkt hans tro­vär­dig­het. Ma­lin Ek­mark/tt Niklas Svahn/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.