Tings­rät­ten fri­ar ter­rorå­ta­lad

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Åta­let rör­de ter­ro­rist­brott al­ter­na­tivt mord­brand, men åkla­ga­rens be­vis­ning höll in­te.

Tings­rät­ten fri­ar man­nen som åta­la­des för ett at­ten­tat mot en shi­i­tisk för­e­nings­lo­kal i Mal­mö. Men ut­red­ning­en vi­sar att han är Is-sym­pa­ti­sör.

– Po­li­sen tog hans da­tor i be­slag och i den da­torn ha­de han en Is-flag­ga som bak­grunds­bild, sä­ger chefs­råd­man Lennart Stri­näs.

Ef­ter rät­te­gång­en för­sat­tes den 30-åri­ge sy­ris­ke med­bor­ga­ren på fri fot av tings­rät­ten, men i stäl­let togs han i för­var av Sä­po med mo­ti­ve­ring­en att han kan för­vän­tas be­gå brott i Sve­ri­ge. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.